607 603 356

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.dailycredit.pl, zwanej dalej „Stroną”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony, w tym składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1.       Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Daily Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000350809, NIP: 527-262-34-85, REGON: 142324110, właściciel Strony.

2.       Inspektor ochrony danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na adres email: info@dailycredit.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.

3.       Sposoby gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy :

- bezpośrednio od Ciebie podczas składania wniosku o przyznanie pożyczki (w tym za pośrednictwem agentów), wszystkie dane, które osobiście nam przekażesz na naszych stronach internetowych, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, przez telefon, przez inne media i serwisy,

- automatycznie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (większość informacji gromadzonych automatycznie jest pobierana za pomocą cookies, urządzeń namierzających i podobnych technologii)

-  za pośrednictwem podmiotów trzecich, np. rejestrów kredytowych i gospodarczych lub innych instytucji

4.       Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania Umowy Pożyczki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Jeśli wyraziłeś(aś) odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług Daily Finance Sp. z o. o., podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda; przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.       Zakres przetwarzanych danych

Twoje dane  będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy Pożyczki. Wobec tego będziemy przetwarzać następujące dane:

 • identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
 • kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 • dotyczące sytuacji rodzinnej (np. stan cywilny, liczba dzieci);
 • dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
 • bankowe i finansowe (np. dane rachunku bankowego, historia kredytowa, zadłużenie i wydatki)
 • dotyczące stanu zdrowia ( kopie decyzji otrzymywanych świadczeń np. emerytalno-rentowych)
 • uzyskane na podstawie zapytań od organów śledczych, notariuszy, organów podatkowych, sądów i komorników
 • dotyczące komunikacji (np. maile, wiadomości SMS)
 • dane dotyczące logowania się na konto na stronie internetowej www.dailycredit.pl.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczej w celu oceny zdolności kredytowej, dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, systemów do marketingu online, podmiotom współpracującym z nami w zakresie obsługi Klienta i przy procesach odzyskiwania należności, a także innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Daily Finance Sp. z o. o. Twoje dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza  Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

7.       Okres, przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe, w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki przechowywane będą do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zaś w sytuacji nie dojścia do zawarcia umowy pożyczki, do momentu rezygnacji z usługi prowadzenia profilu Klienta lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynie termin 24 miesięcy od daty ostatniej aktywności na profilu Klienta. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

8.       Prawa jakie masz w stosunku do swoich danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach- prawo do bycia zapomnianym)
 • ograniczenia przetwarzania danych w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi)
 • wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz kontaktować się poprzez adres email: info@dailycredit.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

9.       Dobrowolność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

10.   Zautomatyzowane  przetwarzanie danych

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

11.   Mechanizm cookies

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Pożyczkobiorców. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Pożyczkobiorca może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

Cookies innych podmiotów

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Pożyczkobiorców.

W reklamach zamieszczanych na Stronie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

12.   Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt info@dailycredit.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.

13.   Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku zmiany praktyk stosowanych w zakresie przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszych zasad na mocy obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa lub wytycznych wydanych przez właściwe organy, Daily Finance Sp. z o.o. może jednostronnie zmienić niniejsze zasady w dowolnym czasie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data 25-05-2018

Pon. - Pt. 8:00 - 15:00

KONTAKT

E-mail: info@dailycredit.pl

Infolinia: 607 603 356

Zaległe Płatności: 607 207 147

X zamknij
Szanowny użytkowniku! Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.