607 603 356

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDZIELANIA POŻYCZEK OSOBOM FIZYCZNYM

ROZDZIAŁ I WSTĘP

§ 1

 Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania i spłaty pożyczek dla osób fizycznych będących konsumentami przez Daily Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Daily Finance lub Pożyczkodawcą.

§ 2.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

2. Ustawa o kredycie konsumenckim - ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U.11.126.715);

3. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych - oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2010.81.530);

4.  Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827);

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204);

6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Pożyczkodawca – Daily Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 47C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350809, wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN, NIP: 527-262-34-85;

8. Przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna upoważniona do wykonania w imieniu Pożyczkodawcy czynności prawnych i faktycznych wskazanych w niniejszym Regulaminie i w umowie pożyczki w zakresie udzielania pożyczek w imieniu Daily Finance;

9. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierająca Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która najpóźniej w chwili składania Wniosku o udzielenie Pożyczki ukończyła osiemnaście lat oraz nie przekroczyła siedemdziesięciu pięciu lat, posiada numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski;

10. Formularz – formularz udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o udzielenie Pożyczki; Formularz udostępniony jest na stronie internetowej Pożyczkodawcy;

11. Umowa Pożyczki - każda Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, określająca tryb, sposób i warunki udzielenia pożyczki Pożyczkobiorcy oraz jego prawa i obowiązki;

12. Pożyczka - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki oraz niniejszym Regulaminie;

13. Całkowita Kwota Pożyczki – Kwota, jaka jest wypłacana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na mocy zawartej pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki;

14. Prowizja - pobierana od Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę od każdej Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki, Prowizja jest wliczana do Całkowitej Kwoty Pożyczki (zostaje skapitalizowana);

15. Data Zapłaty – dzień faktycznego uznania rachunku bankowego Daily Finance wpłatą środków pieniężnych, wynikających z Umowy Pożyczki lub harmonogramu spłaty;

16. Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego rachunku bankowego, na pokrycie kosztów weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz weryfikacji zdolności płatniczych Pożyczkobiorcy;

17. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności Pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników;

18. Elektroniczne kanały komunikacji - przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci internetowych;

19. System teleinformatyczny - zwany również Programem, zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

20. Regulamin – niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

1. Wnioski o udzielenie pożyczki, na podstawie których zawierane są następnie umowy pożyczki przez Strony, mogą być składane:

a) w biurze obsługi klienta Pożyczkodawcy przy udziale Pracownika Pożyczkodawcy,

b) za pośrednictwem Przedstawiciela Pożyczkodawcy poza siedzibą Pożyczkodawcy w miejscu ustalonym przez Strony, w tym w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy

c) za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy.

2. Korzystanie ze strony internetowej – www.dailycredit.pl wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,

c) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,

d) przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych na stronie internetowej Pożyczkodawcy przez użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę internetową Pożyczkodawcy.

2.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

a)       na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,

b)         w przypadku usług odpłatnych - z chwila realizacji usługi /rezygnacji z usługi.

3.         Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie ze strony internetowej Pożyczkodawcy lub usunięcie swojego konta.

4.         Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§ 4

 1. Prawo do złożenia Wniosku o przyznanie Pożyczki przysługuje wyłącznie Pożyczkobiorcy, który skutecznie dokonał rejestracji w systemie Pożyczkodawcy oraz zaakceptował niniejszy Regulamin oraz warunki umowy pożyczki proponowane przez Pożyczkodawcę.

2. Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku o przyznanie pożyczki na warunkach uzgodnionych przez strony w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, po przeprowadzaniu weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

3. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu przez Pożyczkodawcę kwoty pożyczki na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę, w związku z czym, niepodpisanie, jak też nieodesłanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę nie oznacza, że nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki.

4. Daily Finance sporządza na piśmie umowę pożyczki z Pożyczkobiorcą, na podstawie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę, która stanowi pisemne potwierdzenie warunków umowy pożyczki.

ROZDZIAŁ III ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

§ 5

 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczek określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli Pożyczkobiorca spełnia kumulatywnie następujące warunki:

a) złożył oświadczenie, że jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiada obywatelstwo polskie lub co najmniej posiada status Rezydenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

c) posiada ważny dowód osobisty, który stwierdza jego tożsamość na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument poświadczający tożsamość zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz posiada stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

d) dokonał skutecznej rejestracji w systemie internetowym Pożyczkodawcy; Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Pożyczkodawcy, w biurze obsługi klienta lub za pośrednictwem przedstawiciela;

e) złożył poprawnie wypełniony Wniosek o Pożyczkę;

f) nastąpiła jego pozytywna weryfikacja w bazach dłużników;

g) nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Daily Finance;

h) zapoznał się z warunkami umowy pożyczki oraz regulaminem i je zaakceptował

i) spełnił wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie i umowie pożyczki,

j) jest w wieku od 18 do 75 lat.

2. Poprzez złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż:

a) spełnia wymogi, o których mowa w § 5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu,

b) nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość spłaty zaciągniętej przez niego Pożyczki, w szczególności, że nie istnieją okoliczności wskazane w § 5 pkt. 4 i 5 Regulaminu,

c) akceptuje warunki umowy pożyczki oferowanej przez Pożyczkodawcę

3. Pożyczkobiorca w przypadku rejestracji za pomocą strony internetowej składa oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt. 2 tego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji, natomiast w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki i kolejnych umów pożyczek przy udziale przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt. 2 tego Regulaminu Pożyczkobiorca składa w formie pisemnej przedstawicielowi lub pracownikowi biura obsługi klienta.

4. Pożyczkodawca odmawia udzielenia Pożyczki, w szczególności, jeżeli Pożyczkobiorca:

a) nie spełnia wymogów określonych w § 5 pkt. 1 Regulaminu;

b) składając Wniosek o Pożyczkę podał dane niekompletne lub niezgodne z prawdą, w szczególności podając nieprawdziwe dane o swoich zobowiązaniach w bankach lub w innych instytucjach finansowych, wynikających z zaciągniętych kredytów lub udzielonych pożyczek, oraz dane dotyczące osiąganych dochodów;

c) posiada zajęte przez organ egzekucyjny wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, albo świadczenie emerytalne, rentowe lub rachunek bankowy;

d) nie posiada ważnej, zawartej i obowiązującej w dniu składania Wniosku o udzielenie Pożyczki umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej dającej mu podstawę dochodu lub wydana została w stosunku do niego decyzja w sprawie cofnięcia świadczeń rentowych;

e) zatrudniony jest u pracodawcy, który znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, chyba że Wnioskodawca posiada zawartą umowę o pracę z syndykiem masy upadłościowej lub likwidatorem;

f) posiada negatywną opinię, wydaną przez bank lub instytucję finansową, w związku z wcześniejszym nieterminowym regulowaniem swoich zobowiązań wobec tego banku lub instytucji finansowej.

5. Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki również osobom:

a) zatrudnionym na umowę o pracę, jeżeli nie przepracowały w aktualnym zakładzie pracy co najmniej trzech miesięcy,

b) prowadzącym działalność gospodarczą i wykonującym wolny zawód przez okres krótszy niż trzy miesiące,

c) znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę,

d) zatrudnionym w zakładzie pracy, który znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, z wyjątkiem likwidacji zakładu państwowego w związku z jego prywatyzacją,

e) zatrudnionym na czas określony, krótszy jednak niż okres kredytowania,

f) nie ma ukończonych 18 lat lub przekroczył wiek 75 lat.

6. Akceptując niniejszy Regulamin Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż wyraża zgodę na porozumiewanie się środkami na odległość, w tym telefonicznie, drogą poczty elektronicznej czy też drogą pocztową, z Pożyczkodawcą, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie i w umowie pożyczki.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż upoważnia Pożyczkodawcę, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych dotyczących informacji gospodarczych Pożyczkobiorcy oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie Pożyczkobiorca upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu. Pożyczkobiorca upoważnia również Pożyczkodawcę do telefonicznej, mailowej lub pisemnej weryfikacji informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu. Jednocześnie Pożyczkobiorca zobowiązuje się przysłać na adres Daily Finance podpisane upoważnienie o treści wymienionej w niniejszym pkt 7 w terminie 7 dni od daty zarejestrowania w systemie Pożyczkodawcy.

8. Wszelka procedura uzyskiwania pożyczki od Pożyczkodawcy, w tym korespondencja z Pożyczkobiorcą, prowadzona będzie w języku polskim.

9. W celu skorzystania z serwisu internetowego Pożyczkodawcy niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z dostępem do sieci Internet, oraz przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome lub podobnej.

10. Korzystając z serwisu internetowego Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca narażony jest, z racji charakterystyki sieci internetowej i pomimo środków zapobiegawczych podjętych przez Pożyczkodawcę celem zabezpieczenia systemu, na działanie szkodliwego oprogramowania sieciowego, negatywne działania innych użytkowników sieci internetowej oraz skutki wynikłe z nagłego przerwania dostępu do sieci internetowej z jakichkolwiek przyczyn. Użytkownik ponosi koszt połączenia internetowego zgodnie z taryfą właściwego operatora. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za powyższe czynniki szkodliwe.

11. Serwis internetowy Pożyczkodawcy jest umieszczony na serwerze spółki IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Geodetów 16

ROZDZIAŁ IV REJESTRACJA

§ 6

 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie informatycznym Pożyczkodawcy.

2. Pożyczkobiorca dokonując rejestracji w systemie Pożyczkodawcy, przyjmuje do wiadomości że Pożyczkodawca może, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), przetwarzać dane osobowe Pożyczkobiorcy w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany lub rozwiązania umowy pożyczki, a w szczególności dane zawarte we Wniosku o Pożyczkę, w tym adresy elektroniczne Pożyczkobiorcy oraz inne niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia.

3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że Administratorem jego danych osobowych jest Pożyczkodawca, który przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pożyczki.

4. Pożyczkodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorcy zgodnie z przepisami RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Pożyczkobiorcy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

5. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. W przypadku wyrażenia zgody na podany przez Pożyczkobiorcę adres elektroniczny lub numer telefonu, Pożyczkodawca będzie przesyłał środkami komunikacji elektronicznej informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 7

1. Rejestracja poprzez stronę internetową – www.dailycredit.pl - następuje przez wypełnienie przez Pożyczkobiorcę formularza rejestracyjnego.

2. Dokonując rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej, Pożyczkobiorca podaje nazwę użytkownika, hasło, imię, nazwisko, numer PESEL, serię i nr dowodu, adres email, nr telefonu komórkowego, numer rachunku bankowego, adres zameldowania i zamieszkania, informację o dochodzie. Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu, jak również oświadczenie o poprawności podanych przez siebie danych osobowych. Oświadczenia te składane są poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji. Po wypełnieniu wniosku Pożyczkobiorca musi potwierdzić swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Na wskazany numer telefonu komórkowego i na adres poczty elektronicznej otrzyma kod weryfikacyjny niezbędny do poprawnej pracy z systemem Pożyczkodawcy. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji Pożyczkobiorca zostanie przekierowany za pośrednictwem strony internetowej do panelu płatności w celu dokonania przelewu potwierdzającego rejestrację. Kwota przelewu potwierdzającego rejestrację wynosi 1,00 PLN. W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien zawrzeć formułę „Akceptuję w całości treść Regulaminu i umowy pożyczki z Daily Finance Sp. z o.o.”

3. Wniosek o udzielenie Pożyczki złożony za pośrednictwem formularza internetowego, powinien zawierać dane dotyczące Całkowitej Kwoty Pożyczki, okres, na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, oraz termin spłaty Pożyczki. Wraz z rejestracją przez Internet Pożyczkobiorca winien w celach weryfikacyjnych przedstawić Pożyczkodawcy dowolny dokument potwierdzający osiągane dochody oraz skan dowodu osobistego (poprzez dodanie pliku w Panelu Klienta)

3a. Pożyczkodawca sprawdza dane podane przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi otrzymanymi z kontrolnego przelewu potwierdzającego rejestrację wysłanego przez Pożyczkobiorcę.

4. Z chwilą rejestracji, identyfikacja Pożyczkobiorcy w czynnościach wykonywanych przez Pożyczkobiorcę, poprzez stronę internetową Pożyczkodawcy następuje według przyznanej Pożyczkobiorcy nazwy użytkownika oraz stworzonego przez Pożyczkobiorcę hasła.

5. Pożyczkobiorca może zostać zarejestrowany w systemie Pożyczkodawcy za pośrednictwem przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta.

6. W przypadku czynności wykonywanych przez Pożyczkobiorcę z udziałem przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta, bez wykorzystania Strony internetowej, identyfikacji Pożyczkobiorcy dokonuje przedstawiciel lub pracownik biura obsługi klienta na podstawie okazanego przez Pożyczkobiorcę dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto Pożyczkobiorca obowiązany jest na życzenie Przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta, okazać jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w oryginale:

a) dokument potwierdzający osiągane dochody i miejsce zatrudnienia – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy o pracę na czas określony wymagane jest okazanie umowy, zawierającej podany okres, na jaki jest zawarta;

b) dokumenty pozwalające ocenić sytuację majątkową (potwierdzające wysokość oraz źródła uzyskiwanych dochodów – w przypadku osób wykonujących wolny zawodów lub prowadzących działalność gospodarczą);

c) ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z decyzją, która powinna zawierać okres o jej przyznaniu /legitymacja emeryta lub rencisty – w przypadku emerytów i rencistów.

d) a także uwierzytelniony wyciąg ze stanu konta z ostatnich trzech miesięcy, liczonych od dnia złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki;

7. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem przedstawiciela oraz pracownika biura obsługi klienta zwalnia Pożyczkobiorcę z dokonywania przelewu bankowego, o którym mowa w § 7 pkt. 2 Regulaminu.

8. Zakończenie procesu rejestracji dokonywanej za pośrednictwem przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta, następuje w chwili przekazania przez przedstawiciela lub pracownika w sposób uzgodniony z Pożyczkobiorcą nazwy użytkownika oraz tymczasowego hasła. Po pierwszym zalogowaniu Pożyczkobiorcy, system poprosi o zmianę tymczasowego hasła na nowe, stworzone przez Pożyczkobiorcę.

9. Zarejestrowaniu i rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i podpisy, otrzymane w oryginale przez Pożyczkodawcę. W razie  złożenia wniosku niekompletnego (niezawierającego wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń i podpisów) lub niespełnienia jakichkolwiek innych wymagań dotyczących złożenia wniosku, Pożyczkodawca nie będzie informował Pożyczkobiorcy o sposobie rozpatrzenia lub nierozpatrzenia wniosku.

10. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych czynności celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku.

11. W przypadku wykrycia braków we Wniosku o udzielenie Pożyczki lub zaistnienia innych wątpliwości powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki dotyczących danych Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca uprawniony jest do nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności, pod numerem telefonu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.

12. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość odmowy akceptacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. Odmowa udzielenia Pożyczki nie wymaga podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki Pożyczkodawca zawiadamia Wnioskodawcę telefonicznie, wysyłając mu wiadomość SMS, e-mail lub list polecony. Jeżeli wniosek o udzielenie pożyczki został złożony w biurze Pożyczkodawcy przy udziale jego Przedstawiciela, Przedstawiciel osobiście informuje Pożyczkobiorcę o odmowie akceptacji Wniosku o udzielenie pożyczki. Niezależnie od powyższego, dokonanie przez Pożyczkodawcę przelewu na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę oznacza, że wniosek Pożyczkobiorcy o zawarcie Umowy Pożyczki został przez Pożyczkodawcę zaakceptowany, w związku z czym Umowa Pożyczki została zawarta.

13. Pożyczkobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki

ROZDZIAŁ V – DRUGA I KOLEJNA POŻYCZKA

§ 8

 1. W przypadku zaakceptowania przez Pożyczkodawcę poprawnego Wniosku o udzielenie drugiej lub kolejnej pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem przedstawiciela lub za pośrednictwem pracownika biura obsługi klienta Pożyczkodawcy, przedstawiciel lub pracownik biura obsługi klienta doręczy Pożyczkobiorcy Umowę Pożyczki w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Informacja o Rocznej Stopie Oprocentowania, informacja o Kwocie do Wypłaty, Całkowitym Koszcie Pożyczki, Kwocie do Zapłaty, Dniu Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę, zawarta jest w umowie pożyczki. Pożyczkobiorca, który zgadza się na proponowane warunki udzielenia pożyczki zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Pożyczki, a następnie przekazać jeden komplet podpisanych przez siebie dokumentów przedstawicielowi lub pracownikowi biura obsługi klienta Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca otrzyma 1 egzemplarz podpisanych obustronnie umów i załączniki.

2. Pożyczkobiorca ma możliwość dokonania sprawdzenia terminu wymagalności oraz aktualnej, pozostałej do zapłaty Kwoty Pożyczki, poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem infolinii.

ROZDZIAŁ VI - UMOWA POŻYCZKI

§ 9

 1. W przypadku zaakceptowania przez Pożyczkodawcę poprawnego Wniosku o udzielenie Pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza internetowego Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki na wskazany numer konta oraz celem potwierdzenia zawarcia Umowy Pożyczki udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Umowę Pożyczki wraz z załącznikami w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Umowę Pożyczki, podpisać jeden jej egzemplarz i odesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy, przy czym, niepodpisanie, jak też nieodesłanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę nie oznacza, że nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki. Po otrzymaniu podpisanej przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w niniejszej Umowie, jeden egzemplarz Umowy Pożyczki podpisany przez Pożyczkodawcę.

2. W przypadku zaakceptowania przez Pożyczkodawcę poprawnego Wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem przedstawiciela lub za pośrednictwem pracownika biura obsługi klienta Pożyczkodawcy, przedstawiciel lub pracownik biura obsługi klienta doręczy Pożyczkobiorcy Umowę Pożyczki w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Przed podpisaniem umowy pożyczki za pośrednictwem przedstawiciela lub pracownika biura obsługi klienta, przedstawiciel lub pracownik biura obsługi klienta przekazuje Pożyczkobiorcy na piśmie informację o Rocznej Stopie Oprocentowania, informację o Kwocie do Wypłaty, Całkowitym Koszcie Pożyczki, Całkowitej Kwocie do Zapłaty, Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę. Wypłata pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy za pośrednictwem przedstawiciela lub za pośrednictwem pracownika biura obsługi Klienta Pożyczkodawcy nastąpi w sposób określony w Umowie Pożyczki.

3. Pożyczkobiorca w przypadku odrzucenia przez Pożyczkodawcę Wniosku o udzielenie Pożyczki może wnioskować o udzielenie Pożyczki nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty odrzucenia wniosku.

ROZDZIAŁ VII OPROCENTOWANIE POŻYCZKI I OPŁATY

§ 10

1. Oprocentowanie Pożyczki nie może być większe niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, obliczona w stosunku rocznym od Całkowitej Kwoty Pożyczki. Wysokość Oprocentowania Pożyczki jest określona w Umowie Pożyczki. Odsetki naliczane są od Całkowitej Kwoty Pożyczki, od dnia przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy do dnia spłaty zobowiązania. Indywidualną stopę oprocentowania pożyczki każdorazowo określa umowa stron.

2. Dla obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, natomiast miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

3. Informację o aktualnym oprocentowaniu Pożyczek oraz Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania RRSO Pożyczkobiorca może otrzymać zapoznając się z aktualną ofertą Pożyczkodawcy na stronie internetowej Pożyczkodawcy, u Przedstawiciela oraz w biurze obsługi klienta.

4. Przy udzieleniu Pożyczki pobierana jest prowizja, w wysokości wskazanej w tabeli nr 1 do Regulaminu. Prowizja jest wliczana do Całkowitej Kwoty Pożyczki.

5. Aktualna wysokość odsetek oraz informacja o Kwocie do Wypłaty, Całkowitym Koszcie Pożyczki, Całkowitej Kwocie do Zapłaty, Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania, zamieszczana jest w umowie pożyczki. Zbiorcze zestawienie opłat i kosztów związanych z udzieleniem pożyczki zawiera tabela zawarta w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ VIII - ZWROT KWOTY POŻYCZKI

§ 11

 

1. Spłatę Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje na rachunek bankowy Pożyczkodawcy Daily Finance określony w umowie pożyczki w terminach oraz kwotach określonych w Harmonogramie spłat.

2. Należność staje się wymagalna w terminie wymagalności (ostatnim dniu spłaty raty, określonej w harmonogramie spłat). Pożyczkodawca ma prawo powiadomić Pożyczkobiorcę bezpośrednio przed dniem wymagalności, wiadomością SMS, e-mail lub telefonicznie, przypominając o zbliżającym się dniu spłaty rat, kwocie spłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki lub jej części (raty) na rachunek bankowy Daily Finance o nr  64 1090 1043 0000 0001 1417 0639 WBK S.A , zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

4. W przypadku spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki przez osobę trzecią, osoba ta, zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu Imię i Nazwisko oraz numer PESEL Pożyczkobiorcy.

5. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami.

6. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki przed upływem terminu wymagalności.

7. Opłaty bankowe pobierane przez bank Pożyczkobiorcy ponosi Pożyczkobiorca.

ROZDZIAŁ IX - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 12

1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@dailycredit.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 87 777 00 02).

2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a)    przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b)    okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c)    ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

§ 13

 

1. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Pożyczkodawcy.

2. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

5. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną po stronie Pożyczkobiorcy.

ROZDZIAŁ X - ZMIANA DANYCH

§ 14

 1. W przypadku utraty nazwy użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien zadzwonić na numer infolinii Pożyczkodawcy. Po wstępnej weryfikacji, Pożyczkobiorca powinien podać numer Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na stronie internetowej Pożyczkodawcy.

2. W przypadku utraty lub zmiany numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponownej weryfikacji na stronie internetowej Pożyczkodawcy, jak również zobowiązany jest do poinformowania Pożyczkodawcy poprzez kontakt przez infolinię telefoniczną.

3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie 1,00 PLN. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swoje Imię i Nazwisko oraz numer PESEL wraz z dopiskiem „zmiana rachunku bankowego”.

4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, adresu zameldowania, numeru dowodu osobistego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić Pożyczkodawcę, dzwoniąc na infolinię lub wysyłając informację w formie pisemnej na adres siedziby Pożyczkodawcy o zaistniałych zmianach, załączając kopię dowodu osobistego zawierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę w zakresie danych, o których mowa w niniejszym punkcie.

5. Pożyczkobiorca, poza numerem PESEL, imieniem i nazwiskiem, oraz adresem zameldowania i numerem dowodu osobistego, może zmienić takie dane jak numer telefonu komórkowego, adres e-mail, Indywidualne Konto Bankowe, po zalogowaniu się na stronie internetowej Pożyczkodawcy i po poinformowaniu Pożyczkodawcy poprzez infolinię.

6. Pożyczkobiorca, poza numerem PESEL, imieniem i nazwiskiem, oraz adresem zameldowania i numerem dowodu osobistego, może zmienić takie dane jak numer telefonu komórkowego, adres e-mail, Indywidualne Konto Bankowe kontaktując się z numerem infolinii wskazanym na stronie internetowej Pożyczkodawcy, po wstępnej pozytywnej weryfikacji osobowej przez pracownika biura obsługi klienta.

ROZDZIAŁ XI - PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 15

1. Daily Credit Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy szczegółowo opisane w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem www.dailycredit.pl/polityka-prywatnosci.

3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych przez Pożyczkodawcę do celów związanych z realizacją Umowy, celów informacyjno-promocyjnych, oraz w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pożyczkodawcę.

4. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.

5. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Pożyczkodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

6. W przypadku uzyskania przez Pożyczkodawcę wiadomości o korzystaniu przez Pożyczkobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Pożyczkodawca może przetwarzać dane osobowe Pożyczkobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcom dostęp do danych osobowych w celu ich przeglądania, usuwania lub modyfikowania.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo przekazywane Pożyczkobiorcy  podczas pozyskiwana tych danych osobowych.

ROZDZIAŁ XII - ZMIANA REGULAMINU

§ 16

 Pożyczkodawca może dokonać zmian w Regulaminie tylko z ważnych przyczyn takich jak: zakończenie działalności w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich, wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących udzielania pożyczek konsumenckich i/lub praw i uprawnień konsumentów. Pożyczkodawca wysyła Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej informację o zmianach w Regulaminie podając zakres zmian oraz nowy jednolity tekst Regulaminu oraz informację, co do daty obowiązywania zmienionego Regulaminu. Informacje te będą zamieszczone również na stronie internetowej Pożyczkodawcy w sieci Internet pod nazwą www.dailycredit.pl. Regulamin w zmienionej treści obowiązuje od dnia w niej wskazanego, w stosunku do umów pożyczek zawartych po tym dniu.

ROZDZIAŁ XIII – PRAWA AUTORSKIE

§ 17

1. Serwis działający pod nazwą pod nazwą www.dailycredit.pl, jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Daily Finance spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Daily Finance oraz wszelkich graficznych elementów serwisu wskazanego w pkt 1 powyżej, przysługują wyłącznie Daily Finance. Korzystanie z serwisu nie wiąże się z nabyciem przez użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Daily Finance jest zabronione.

4. Korzystanie z serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Regulamin niniejszy jest udostępniony Pożyczkobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny - www.dailycredit.pl, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

2. Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu zarejestrowania się w systemie Pożyczkodawcy. W przypadku czynności wskazanych w tym Regulaminie wykonywanych przez Pożyczkobiorcę z udziałem Przedstawiciela oraz z udziałem pracownika biura obsługi klienta Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu akceptacji Regulaminu.

3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę.

4. W razie sprzeczności treści umowy pożyczki z Regulaminem, Strony są związane treścią Umowy Pożyczki.

5. Wszelkie zawiadomienia przekazywane w związku z Umową Pożyczki sporządzane muszą być w języku polskim, na piśmie, listem poleconym na adres drugiej Strony, wskazany w Formularzu Rejestracyjnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w szczególności poprzez wiadomość e-mailową lub SMS.

6. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Podobnie prawu polskiemu podlegają stosunki Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą przed zawarciem umowy pożyczki. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest również prawo polskie. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrócenia się do odpowiedniej instytucji celem pozasądowego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu wynikłego w związku z umową pożyczki, m.in. drogą arbitrażu lub mediacji. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawarcia umowy pożyczki jest Sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tabela 1 do Regulaminu

TABELA OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DAILY CREDIT

OKRES POŻYCZKI - (15 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

300,00 1,25 75,75 77,00 377,00 25811,11
400,00 1,67 100,33 102,00 502,00 25011,11
500,00 2,08 125,92 128,00 628,00 25529,96
600,00 2,50 150,50 153,00 753,00 25038,00
700,00 2,92 175,08 178,00 878,00 24692,15
800,00 3,33 200,67 204,00 1004,00 25038,00
900,00 3,75 225,25 229,00 1129,00 24768,61
1000,00 4,17 250,83 255,00 1255,00 25038,00
1100,00 4,58 275,42 280,00 1380,00 24817,38
1200,00 5,00 300,00 305,00 1505,00 24634,96
1300,00 5,42 325,58 331,00 1631,00 24851,20
1400,00 5,83 350,17 356,00 1756,00 24692,15
1500,00 6,25 375,75 382,00 1882,00 24876,03
1600,00 6,67 400,33 407,00 2007,00 24735,13
1700,00 7,08 425,92 433,00 2133,00 24895,03
1800,00 7,50 450,50 458,00 2258,00 24768,61
1900,00 7,92 475,08 483,00 2383,00 24656,02
2000,00 8,33 500,67 509,00 2509,00 24795,42
2100,00 8,75 525,25 534,00 2634,00 24692,15
2200,00 9,17 550,83 560,00 2760,00 24817,38
2300,00 9,58 575,42 585,00 2885,00 24722,04
2400,00 10,00 600,00 610,00 3010,00 24634,96
2500,00 10,42 625,58 636,00 3136,00 24747,18
2600,00 10,83 650,17 661,00 3261,00 24665,74
2700,00 11,25 676,75 688,00 3388,00 24947,89
2800,00 11,67 700,33 712,00 3512,00 24692,15
2900,00 12,08 725,92 738,00 3638,00 24787,10
3000,00 12,50 750,50 763,00 3763,00 24715,07
3100,00 12,92 775,08 788,00 3888,00 24647,86
3200,00 13,33 800,67 814,00 4014,00 24735,13
3300,00 13,75 825,25 839,00 4139,00 24671,34
3400,00 14,17 850,83 865,00 4265,00 24752,85
3500,00 14,58 875,42 890,00 4390,00 24692,15
3600,00 15,00 900,00 915,00 4515,00 24634,96
3700,00 15,42 925,58 941,00 4641,00 24710,73
3800,00 15,83 950,17 966,00 4766,00 24656,02
3900,00 16,25 975,75 992,00 4892,00 24727,41
4000,00 16,67 1000,33 1017,00 5017,00 24674,98
4100,00 17,08 1025,92 1043,00 5143,00 24742,48
4200,00 17,50 1050,50 1068,00 5268,00 24692,15
4300,00 17,92 1075,08 1093,00 5393,00 24644,26
4400,00 18,33 1100,67 1119,00 5519,00 24707,77
4500,00 18,75 1125,25 1144,00 5644,00 24661,63
4600,00 19,17 1150,83 1170,00 5770,00 24722,04
4700,00 19,58 1175,42 1195,00 5895,00 24677,54
4800,00 20,00 1200,00 1220,00 6020,00 24634,96
4900,00 20,42 1225,58 1246,00 6146,00 24692,15
5000,00 20,83 1250,17 1271,00 6271,00 24650,96

OKRES POŻYCZKI - (30 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

300,00 2,50 82,50 85,00 385,00 1980,32
400,00 3,33 109,67 113,00 513,00 1963,95
500,00 4,17 136,83 141,00 641,00 1954,18
600,00 5,00 165,00 170,00 770,00 1980,32
700,00 5,83 192,17 198,00 898,00 1970,95
800,00 6,67 219,33 226,00 1026,00 1963,95
900,00 7,50 247,50 255,00 1155,00 1980,32
1000,00 8,33 274,67 283,00 1283,00 1973,76
1100,00 9,17 301,83 311,00 1411,00 1968,40
1200,00 10,00 330,00 340,00 1540,00 1980,32
1300,00 10,83 357,17 368,00 1668,00 1975,27
1400,00 11,67 384,33 396,00 1796,00 1970,95
1500,00 12,50 412,50 425,00 1925,00 1980,32
1600,00 13,33 439,67 453,00 2053,00 1976,22
1700,00 14,17 466,83 481,00 2181,00 1972,60
1800,00 15,00 495,00 510,00 2310,00 1980,32
1900,00 15,83 522,17 538,00 2438,00 1976,86
2000,00 16,67 549,33 566,00 2566,00 1973,76
2100,00 17,50 577,50 595,00 2695,00 1980,32
2200,00 18,33 604,67 623,00 2823,00 1977,33
2300,00 19,17 631,83 651,00 2951,00 1974,61
2400,00 20,00 660,00 680,00 3080,00 1980,32
2500,00 20,83 687,17 708,00 3208,00 1977,69
2600,00 21,67 714,33 736,00 3336,00 1975,27
2700,00 22,50 742,50 765,00 3465,00 1980,32
2800,00 23,33 769,67 793,00 3593,00 1977,97
2900,00 24,17 796,83 821,00 3721,00 1975,79
3000,00 25,00 825,00 850,00 3850,00 1980,32
3100,00 25,83 852,17 878,00 3978,00 1978,20
3200,00 26,67 879,33 906,00 4106,00 1976,22
3300,00 27,50 907,50 935,00 4235,00 1980,32
3400,00 28,33 934,67 963,00 4363,00 1978,39
3500,00 29,17 961,83 991,00 4491,00 1976,57
3600,00 30,00 990,00 1020,00 4620,00 1980,32
3700,00 30,83 1017,17 1048,00 4748,00 1978,55
3800,00 31,67 1044,33 1076,00 4876,00 1976,86
3900,00 32,50 1072,50 1105,00 5005,00 1980,32
4000,00 33,33 1099,67 1133,00 5133,00 1978,68
4100,00 34,17 1126,83 1161,00 5261,00 1977,12
4200,00 35,00 1155,00 1190,00 5390,00 1980,32
4300,00 35,83 1182,17 1218,00 5518,00 1978,79
4400,00 36,67 1209,33 1246,00 5646,00 1977,33
4500,00 37,50 1237,50 1275,00 5775,00 1980,32
4600,00 38,33 1264,67 1303,00 5903,00 1978,89
4700,00 39,17 1291,83 1331,00 6031,00 1977,53
4800,00 40,00 1320,00 1360,00 6160,00 1980,32
4900,00 40,83 1347,17 1388,00 6288,00 1978,98
5000,00 41,67 1374,33 1416,00 6416,00 1977,69

OKRES POŻYCZKI - 2 MIESIĄCE (60 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 3,76 90,00 93,76 393,76 839,54 196,88
400,00 5,00 120,00 125,00 525,00 839,34 262,50
500,00 6,26 150,00 156,26 656,26 839,46 328,13
600,00 7,52 180,00 187,52 787,52 839,54 393,76
700,00 8,76 210,00 218,76 918,76 839,42 459,38
800,00 10,02 240,00 250,02 1050,02 839,49 525,01
900,00 11,26 270,00 281,26 1181,26 839,40 590,63
1000,00 12,52 300,00 312,52 1312,52 839,46 656,26
1100,00 13,76 330,00 343,76 1443,76 839,39 721,88
1200,00 15,02 360,00 375,02 1575,02 839,44 787,51
1300,00 16,28 390,00 406,28 1706,28 839,47 853,14
1400,00 17,52 420,00 437,52 1837,52 839,42 918,76
1500,00 18,78 450,00 468,78 1968,78 839,46 984,39
1600,00 20,02 480,00 500,02 2100,02 839,41 1050,01
1700,00 21,28 510,00 531,28 2231,28 839,44 1115,64
1800,00 22,54 540,00 562,54 2362,54 839,47 1181,27
1900,00 23,78 570,00 593,78 2493,78 839,43 1246,89
2000,00 25,04 600,00 625,04 2625,04 839,46 1312,52
2100,00 26,28 630,00 656,28 2756,28 839,42 1378,14
2200,00 27,54 660,00 687,54 2887,54 839,45 1443,77
2300,00 28,78 690,00 718,78 3018,78 839,41 1509,39
2400,00 30,04 720,00 750,04 3150,04 839,44 1575,02
2500,00 31,30 750,00 781,30 3281,30 839,46 1640,65
2600,00 32,54 780,00 812,54 3412,54 839,43 1706,27
2700,00 33,80 810,00 843,80 3543,80 839,45 1771,90
2800,00 35,04 840,00 875,04 3675,04 839,42 1837,52
2900,00 36,30 870,00 906,30 3806,30 839,44 1903,15
3000,00 37,56 900,00 937,56 3937,56 839,46 1968,78
3100,00 38,80 930,00 968,80 4068,80 839,43 2034,40
3200,00 40,06 960,00 1000,06 4200,06 839,45 2100,03
3300,00 41,30 990,00 1031,30 4331,30 839,43 2165,65
3400,00 42,56 1020,00 1062,56 4462,56 839,44 2231,28
3500,00 43,82 1050,00 1093,82 4593,82 839,46 2296,91
3600,00 45,06 1080,00 1125,06 4725,06 839,44 2362,53
3700,00 46,32 1110,00 1156,32 4856,32 839,45 2428,16
3800,00 47,56 1140,00 1187,56 4987,56 839,43 2493,78
3900,00 48,82 1170,00 1218,82 5118,82 839,44 2559,41
4000,00 50,06 1200,00 1250,06 5250,06 839,43 2625,03
4100,00 51,32 1230,00 1281,32 5381,32 839,44 2690,66
4200,00 52,58 1260,00 1312,58 5512,58 839,45 2756,29
4300,00 53,82 1290,00 1343,82 5643,82 839,43 2821,91
4400,00 55,08 1320,00 1375,08 5775,08 839,45 2887,54
4500,00 56,32 1350,00 1406,32 5906,32 839,43 2953,16
4600,00 57,58 1380,00 1437,58 6037,58 839,44 3018,79
4700,00 58,84 1410,00 1468,84 6168,84 839,45 3084,42
4800,00 60,08 1440,00 1500,08 6300,08 839,44 3150,04
4900,00 61,34 1470,00 1531,34 6431,34 839,45 3215,67
5000,00 62,58 1500,00 1562,58 6562,58 839,43 3281,29

OKRES POŻYCZKI - 3 MIESIĄCE (90 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 5,01 97,50 102,51 402,51 525,96 134,17
400,00 6,70 130,00 136,70 536,70 526,11 178,90
500,00 8,36 162,50 170,86 670,86 526,02 223,62
600,00 10,02 195,00 205,02 805,02 525,96 268,34
700,00 11,71 227,50 239,21 939,21 526,04 313,07
800,00 13,37 260,00 273,37 1073,37 526,00 357,79
900,00 15,03 292,50 307,53 1207,53 525,96 402,51
1000,00 16,72 325,00 341,72 1341,72 526,02 447,24
1100,00 18,38 357,50 375,88 1475,88 525,99 491,96
1200,00 20,07 390,00 410,07 1610,07 526,03 536,69
1300,00 21,73 422,50 444,23 1744,23 526,01 581,41
1400,00 23,39 455,00 478,39 1878,39 525,98 626,13
1500,00 25,08 487,50 512,58 2012,58 526,02 670,86
1600,00 26,74 520,00 546,74 2146,74 526,00 715,58
1700,00 28,40 552,50 580,90 2280,90 525,98 760,30
1800,00 30,09 585,00 615,09 2415,09 526,01 805,03
1900,00 31,75 617,50 649,25 2549,25 525,99 849,75
2000,00 33,44 650,00 683,44 2683,44 526,02 894,48
2100,00 35,10 682,50 717,60 2817,60 526,00 939,20
2200,00 36,76 715,00 751,76 2951,76 525,99 983,92
2300,00 38,45 747,50 785,95 3085,95 526,01 1028,65
2400,00 40,11 780,00 820,11 3220,11 526,00 1073,37
2500,00 41,77 812,50 854,27 3354,27 525,98 1118,09
2600,00 43,46 845,00 888,46 3488,46 526,01 1162,82
2700,00 45,12 877,50 922,62 3622,62 525,99 1207,54
2800,00 46,81 910,00 956,81 3756,81 526,01 1252,27
2900,00 48,47 942,50 990,97 3890,97 526,00 1296,99
3000,00 50,13 975,00 1025,13 4025,13 525,99 1341,71
3100,00 51,82 1007,50 1059,32 4159,32 526,01 1386,44
3200,00 53,48 1040,00 1093,48 4293,48 526,00 1431,16
3300,00 55,14 1072,50 1127,64 4427,64 525,99 1475,88
3400,00 56,83 1105,00 1161,83 4561,83 526,00 1520,61
3500,00 58,49 1137,50 1195,99 4695,99 525,99 1565,33
3600,00 60,18 1170,00 1230,18 4830,18 526,01 1610,06
3700,00 61,84 1202,50 1264,34 4964,34 526,00 1654,78
3800,00 63,50 1235,00 1298,50 5098,50 525,99 1699,50
3900,00 65,19 1267,50 1332,69 5232,69 526,01 1744,23
4000,00 66,85 1300,00 1366,85 5366,85 526,00 1788,95
4100,00 68,51 1332,50 1401,01 5501,01 525,99 1833,67
4200,00 70,20 1365,00 1435,20 5635,20 526,00 1878,40
4300,00 71,86 1397,50 1469,36 5769,36 525,99 1923,12
4400,00 73,55 1430,00 1503,55 5903,55 526,01 1967,85
4500,00 75,21 1462,50 1537,71 6037,71 526,00 2012,57
4600,00 76,87 1495,00 1571,87 6171,87 525,99 2057,29
4700,00 78,56 1527,50 1606,06 6306,06 526,00 2102,02
4800,00 80,22 1560,00 1640,22 6440,22 526,00 2146,74
4900,00 81,88 1592,50 1674,38 6574,38 525,99 2191,46
5000,00 83,57 1625,00 1708,57 6708,57 526,00 2236,19

OKRES POŻYCZKI - 4 MIESIĄCE (120 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 6,28 105,00 111,28 411,28 388,92 102,82
400,00 8,36 140,00 148,36 548,36 388,86 137,09
500,00 10,44 175,00 185,44 685,44 388,82 171,36
600,00 12,56 210,00 222,56 822,56 388,92 205,64
700,00 14,64 245,00 259,64 959,64 388,88 239,91
800,00 16,72 280,00 296,72 1096,72 388,86 274,18
900,00 18,84 315,00 333,84 1233,84 388,92 308,46
1000,00 20,92 350,00 370,92 1370,92 388,89 342,73
1100,00 23,00 385,00 408,00 1508,00 388,87 377,00
1200,00 25,12 420,00 445,12 1645,12 388,92 411,28
1300,00 27,20 455,00 482,20 1782,20 388,90 445,55
1400,00 29,28 490,00 519,28 1919,28 388,88 479,82
1500,00 31,36 525,00 556,36 2056,36 388,87 514,09
1600,00 33,48 560,00 593,48 2193,48 388,90 548,37
1700,00 35,56 595,00 630,56 2330,56 388,89 582,64
1800,00 37,64 630,00 667,64 2467,64 388,88 616,91
1900,00 39,76 665,00 704,76 2604,76 388,90 651,19
2000,00 41,84 700,00 741,84 2741,84 388,89 685,46
2100,00 43,92 735,00 778,92 2878,92 388,88 719,73
2200,00 46,04 770,00 816,04 3016,04 388,91 754,01
2300,00 48,12 805,00 853,12 3153,12 388,90 788,28
2400,00 50,20 840,00 890,20 3290,20 388,89 822,55
2500,00 52,28 875,00 927,28 3427,28 388,88 856,82
2600,00 54,40 910,00 964,40 3564,40 388,90 891,10
2700,00 56,48 945,00 1001,48 3701,48 388,89 925,37
2800,00 58,56 980,00 1038,56 3838,56 388,88 959,64
2900,00 60,68 1015,00 1075,68 3975,68 388,90 993,92
3000,00 62,76 1050,00 1112,76 4112,76 388,89 1028,19
3100,00 64,84 1085,00 1149,84 4249,84 388,89 1062,46
3200,00 66,96 1120,00 1186,96 4386,96 388,90 1096,74
3300,00 69,04 1155,00 1224,04 4524,04 388,89 1131,01
3400,00 71,12 1190,00 1261,12 4661,12 388,89 1165,28
3500,00 73,20 1225,00 1298,20 4798,20 388,88 1199,55
3600,00 75,32 1260,00 1335,32 4935,32 388,90 1233,83
3700,00 77,40 1295,00 1372,40 5072,40 388,89 1268,10
3800,00 79,48 1330,00 1409,48 5209,48 388,88 1302,37
3900,00 81,60 1365,00 1446,60 5346,60 388,90 1336,65
4000,00 83,68 1400,00 1483,68 5483,68 388,89 1370,92
4100,00 85,76 1435,00 1520,76 5620,76 388,89 1405,19
4200,00 87,88 1470,00 1557,88 5757,88 388,90 1439,47
4300,00 89,96 1505,00 1594,96 5894,96 388,89 1473,74
4400,00 92,04 1540,00 1632,04 6032,04 388,89 1508,01
4500,00 94,12 1575,00 1669,12 6169,12 388,88 1542,28
4600,00 96,24 1610,00 1706,24 6306,24 388,90 1576,56
4700,00 98,32 1645,00 1743,32 6443,32 388,89 1610,83
4800,00 100,40 1680,00 1780,40 6580,40 388,89 1645,10
4900,00 102,52 1715,00 1817,52 6717,52 388,90 1679,38
5000,00 104,60 1750,00 1854,60 6854,60 388,89 1713,65

OKRES POŻYCZKI - 5 MIESIĘCY (150 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 7,55 112,50 120,05 420,05 313,78 84,01
400,00 10,05 150,00 160,05 560,05 313,72 112,01
500,00 12,55 187,50 200,05 700,05 313,69 140,01
600,00 15,10 225,00 240,10 840,10 313,78 168,02
700,00 17,60 262,50 280,10 980,10 313,75 196,02
800,00 20,10 300,00 320,10 1120,10 313,72 224,02
900,00 22,60 337,50 360,10 1260,10 313,71 252,02
1000,00 25,15 375,00 400,15 1400,15 313,76 280,03
1100,00 27,65 412,50 440,15 1540,15 313,74 308,03
1200,00 30,15 450,00 480,15 1680,15 313,72 336,03
1300,00 32,70 487,50 520,20 1820,20 313,76 364,04
1400,00 35,20 525,00 560,20 1960,20 313,75 392,04
1500,00 37,70 562,50 600,20 2100,20 313,73 420,04
1600,00 40,20 600,00 640,20 2240,20 313,72 448,04
1700,00 42,75 637,50 680,25 2380,25 313,75 476,05
1800,00 45,25 675,00 720,25 2520,25 313,74 504,05
1900,00 47,75 712,50 760,25 2660,25 313,73 532,05
2000,00 50,30 750,00 800,30 2800,30 313,76 560,06
2100,00 52,80 787,50 840,30 2940,30 313,75 588,06
2200,00 55,30 825,00 880,30 3080,30 313,74 616,06
2300,00 57,80 862,50 920,30 3220,30 313,73 644,06
2400,00 60,35 900,00 960,35 3360,35 313,75 672,07
2500,00 62,85 937,50 1000,35 3500,35 313,74 700,07
2600,00 65,35 975,00 1040,35 3640,35 313,74 728,07
2700,00 67,85 1012,50 1080,35 3780,35 313,73 756,07
2800,00 70,40 1050,00 1120,40 3920,40 313,75 784,08
2900,00 72,90 1087,50 1160,40 4060,40 313,74 812,08
3000,00 75,40 1125,00 1200,40 4200,40 313,73 840,08
3100,00 77,95 1162,50 1240,45 4340,45 313,75 868,09
3200,00 80,45 1200,00 1280,45 4480,45 313,74 896,09
3300,00 82,95 1237,50 1320,45 4620,45 313,74 924,09
3400,00 85,45 1275,00 1360,45 4760,45 313,73 952,09
3500,00 88,00 1312,50 1400,50 4900,50 313,75 980,10
3600,00 90,50 1350,00 1440,50 5040,50 313,74 1008,10
3700,00 93,00 1387,50 1480,50 5180,50 313,74 1036,10
3800,00 95,55 1425,00 1520,55 5320,55 313,75 1064,11
3900,00 98,05 1462,50 1560,55 5460,55 313,74 1092,11
4000,00 100,55 1500,00 1600,55 5600,55 313,74 1120,11
4100,00 103,05 1537,50 1640,55 5740,55 313,74 1148,11
4200,00 105,60 1575,00 1680,60 5880,60 313,75 1176,12
4300,00 108,10 1612,50 1720,60 6020,60 313,74 1204,12
4400,00 110,60 1650,00 1760,60 6160,60 313,74 1232,12
4500,00 113,10 1687,50 1800,60 6300,60 313,73 1260,12
4600,00 115,65 1725,00 1840,65 6440,65 313,75 1288,13
4700,00 118,15 1762,50 1880,65 6580,65 313,74 1316,13
4800,00 120,65 1800,00 1920,65 6720,65 313,74 1344,13
4900,00 123,20 1837,50 1960,70 6860,70 313,75 1372,14
5000,00 125,70 1875,00 2000,70 7000,70 313,74 1400,14

OKRES POŻYCZKI - 6 MIESIĘCY (180 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 8,82 120,00 128,82 428,82 266,75 71,47
400,00 11,74 160,00 171,74 571,74 266,70 95,29
500,00 14,66 200,00 214,66 714,66 266,67 119,11
600,00 17,64 240,00 257,64 857,64 266,75 142,94
700,00 20,56 280,00 300,56 1000,56 266,73 166,76
800,00 23,48 320,00 343,48 1143,48 266,70 190,58
900,00 26,46 360,00 386,46 1286,46 266,75 214,41
1000,00 29,38 400,00 429,38 1429,38 266,73 238,23
1100,00 32,30 440,00 472,30 1572,30 266,72 262,05
1200,00 35,22 480,00 515,22 1715,22 266,70 285,87
1300,00 38,20 520,00 558,20 1858,20 266,74 309,70
1400,00 41,12 560,00 601,12 2001,12 266,73 333,52
1500,00 44,04 600,00 644,04 2144,04 266,71 357,34
1600,00 46,96 640,00 686,96 2286,96 266,70 381,16
1700,00 49,94 680,00 729,94 2429,94 266,73 404,99
1800,00 52,86 720,00 772,86 2572,86 266,72 428,81
1900,00 55,78 760,00 815,78 2715,78 266,71 452,63
2000,00 58,76 800,00 858,76 2858,76 266,73 476,46
2100,00 61,68 840,00 901,68 3001,68 266,73 500,28
2200,00 64,60 880,00 944,60 3144,60 266,72 524,10
2300,00 67,52 920,00 987,52 3287,52 266,71 547,92
2400,00 70,50 960,00 1030,50 3430,50 266,73 571,75
2500,00 73,42 1000,00 1073,42 3573,42 266,72 595,57
2600,00 76,34 1040,00 1116,34 3716,34 266,72 619,39
2700,00 79,32 1080,00 1159,32 3859,32 266,73 643,22
2800,00 82,24 1120,00 1202,24 4002,24 266,73 667,04
2900,00 85,16 1160,00 1245,16 4145,16 266,72 690,86
3000,00 88,08 1200,00 1288,08 4288,08 266,71 714,68
3100,00 91,06 1240,00 1331,06 4431,06 266,73 738,51
3200,00 93,98 1280,00 1373,98 4573,98 266,72 762,33
3300,00 96,90 1320,00 1416,90 4716,90 266,72 786,15
3400,00 99,88 1360,00 1459,88 4859,88 266,73 809,98
3500,00 102,80 1400,00 1502,80 5002,80 266,73 833,80
3600,00 105,72 1440,00 1545,72 5145,72 266,72 857,62
3700,00 108,64 1480,00 1588,64 5288,64 266,72 881,44
3800,00 111,62 1520,00 1631,62 5431,62 266,73 905,27
3900,00 114,54 1560,00 1674,54 5574,54 266,72 929,09
4000,00 117,46 1600,00 1717,46 5717,46 266,72 952,91
4100,00 120,44 1640,00 1760,44 5860,44 266,73 976,74
4200,00 123,36 1680,00 1803,36 6003,36 266,73 1000,56
4300,00 126,28 1720,00 1846,28 6146,28 266,72 1024,38
4400,00 129,20 1760,00 1889,20 6289,20 266,72 1048,20
4500,00 132,18 1800,00 1932,18 6432,18 266,73 1072,03
4600,00 135,10 1840,00 1975,10 6575,10 266,72 1095,85
4700,00 138,02 1880,00 2018,02 6718,02 266,72 1119,67
4800,00 140,94 1920,00 2060,94 6860,94 266,72 1143,49
4900,00 143,92 1960,00 2103,92 7003,92 266,73 1167,32
5000,00 146,84 2000,00 2146,84 7146,84 266,72 1191,14

OKRES POŻYCZKI - 7 MIESIĘCY (210 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 10,07 127,50 137,57 437,57 234,61 62,51
400,00 13,45 170,00 183,45 583,45 234,66 83,35
500,00 16,83 212,50 229,33 729,33 234,68 104,19
600,00 20,14 255,00 275,14 875,14 234,61 125,02
700,00 23,52 297,50 321,02 1021,02 234,64 145,86
800,00 26,90 340,00 366,90 1166,90 234,66 166,70
900,00 30,28 382,50 412,78 1312,78 234,67 187,54
1000,00 33,59 425,00 458,59 1458,59 234,63 208,37
1100,00 36,97 467,50 504,47 1604,47 234,64 229,21
1200,00 40,35 510,00 550,35 1750,35 234,66 250,05
1300,00 43,66 552,50 596,16 1896,16 234,62 270,88
1400,00 47,04 595,00 642,04 2042,04 234,64 291,72
1500,00 50,42 637,50 687,92 2187,92 234,65 312,56
1600,00 53,80 680,00 733,80 2333,80 234,66 333,40
1700,00 57,11 722,50 779,61 2479,61 234,63 354,23
1800,00 60,49 765,00 825,49 2625,49 234,64 375,07
1900,00 63,87 807,50 871,37 2771,37 234,65 395,91
2000,00 67,25 850,00 917,25 2917,25 234,66 416,75
2100,00 70,56 892,50 963,06 3063,06 234,64 437,58
2200,00 73,94 935,00 1008,94 3208,94 234,64 458,42
2300,00 77,32 977,50 1054,82 3354,82 234,65 479,26
2400,00 80,63 1020,00 1100,63 3500,63 234,63 500,09
2500,00 84,01 1062,50 1146,51 3646,51 234,64 520,93
2600,00 87,39 1105,00 1192,39 3792,39 234,65 541,77
2700,00 90,77 1147,50 1238,27 3938,27 234,65 562,61
2800,00 94,08 1190,00 1284,08 4084,08 234,64 583,44
2900,00 97,46 1232,50 1329,96 4229,96 234,64 604,28
3000,00 100,84 1275,00 1375,84 4375,84 234,65 625,12
3100,00 104,22 1317,50 1421,72 4521,72 234,65 645,96
3200,00 107,53 1360,00 1467,53 4667,53 234,64 666,79
3300,00 110,91 1402,50 1513,41 4813,41 234,64 687,63
3400,00 114,29 1445,00 1559,29 4959,29 234,65 708,47
3500,00 117,60 1487,50 1605,10 5105,10 234,64 729,30
3600,00 120,98 1530,00 1650,98 5250,98 234,64 750,14
3700,00 124,36 1572,50 1696,86 5396,86 234,64 770,98
3800,00 127,74 1615,00 1742,74 5542,74 234,65 791,82
3900,00 131,05 1657,50 1788,55 5688,55 234,64 812,65
4000,00 134,43 1700,00 1834,43 5834,43 234,64 833,49
4100,00 137,81 1742,50 1880,31 5980,31 234,65 854,33
4200,00 141,19 1785,00 1926,19 6126,19 234,65 875,17
4300,00 144,50 1827,50 1972,00 6272,00 234,64 896,00
4400,00 147,88 1870,00 2017,88 6417,88 234,64 916,84
4500,00 151,26 1912,50 2063,76 6563,76 234,65 937,68
4600,00 154,64 1955,00 2109,64 6709,64 234,65 958,52
4700,00 157,95 1997,50 2155,45 6855,45 234,64 979,35
4800,00 161,33 2040,00 2201,33 7001,33 234,64 1000,19
4900,00 164,71 2082,50 2247,21 7147,21 234,65 1021,03
5000,00 168,02 2125,00 2293,02 7293,02 234,64 1041,86

OKRES POŻYCZKI - 8 MIESIĘCY (240 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 11,32 135,00 146,32 446,32 211,30 55,79
400,00 15,12 180,00 195,12 595,12 211,35 74,39
500,00 18,92 225,00 243,92 743,92 211,37 92,99
600,00 22,72 270,00 292,72 892,72 211,39 111,59
700,00 26,52 315,00 341,52 1041,52 211,40 130,19
800,00 30,32 360,00 390,32 1190,32 211,41 148,79
900,00 34,04 405,00 439,04 1339,04 211,36 167,38
1000,00 37,84 450,00 487,84 1487,84 211,37 185,98
1100,00 41,64 495,00 536,64 1636,64 211,38 204,58
1200,00 45,44 540,00 585,44 1785,44 211,39 223,18
1300,00 49,24 585,00 634,24 1934,24 211,39 241,78
1400,00 53,04 630,00 683,04 2083,04 211,40 260,38
1500,00 56,76 675,00 731,76 2231,76 211,37 278,97
1600,00 60,56 720,00 780,56 2380,56 211,38 297,57
1700,00 64,36 765,00 829,36 2529,36 211,38 316,17
1800,00 68,16 810,00 878,16 2678,16 211,39 334,77
1900,00 71,96 855,00 926,96 2826,96 211,39 353,37
2000,00 75,76 900,00 975,76 2975,76 211,40 371,97
2100,00 79,48 945,00 1024,48 3124,48 211,38 390,56
2200,00 83,28 990,00 1073,28 3273,28 211,38 409,16
2300,00 87,08 1035,00 1122,08 3422,08 211,38 427,76
2400,00 90,88 1080,00 1170,88 3570,88 211,39 446,36
2500,00 94,68 1125,00 1219,68 3719,68 211,39 464,96
2600,00 98,48 1170,00 1268,48 3868,48 211,39 483,56
2700,00 102,20 1215,00 1317,20 4017,20 211,38 502,15
2800,00 106,00 1260,00 1366,00 4166,00 211,38 520,75
2900,00 109,80 1305,00 1414,80 4314,80 211,39 539,35
3000,00 113,60 1350,00 1463,60 4463,60 211,39 557,95
3100,00 117,40 1395,00 1512,40 4612,40 211,39 576,55
3200,00 121,20 1440,00 1561,20 4761,20 211,39 595,15
3300,00 124,92 1485,00 1609,92 4909,92 211,38 613,74
3400,00 128,72 1530,00 1658,72 5058,72 211,38 632,34
3500,00 132,52 1575,00 1707,52 5207,52 211,39 650,94
3600,00 136,32 1620,00 1756,32 5356,32 211,39 669,54
3700,00 140,12 1665,00 1805,12 5505,12 211,39 688,14
3800,00 143,84 1710,00 1853,84 5653,84 211,38 706,73
3900,00 147,64 1755,00 1902,64 5802,64 211,38 725,33
4000,00 151,44 1800,00 1951,44 5951,44 211,38 743,93
4100,00 155,24 1845,00 2000,24 6100,24 211,39 762,53
4200,00 159,04 1890,00 2049,04 6249,04 211,39 781,13
4300,00 162,84 1935,00 2097,84 6397,84 211,39 799,73
4400,00 166,56 1980,00 2146,56 6546,56 211,38 818,32
4500,00 170,36 2025,00 2195,36 6695,36 211,38 836,92
4600,00 174,16 2070,00 2244,16 6844,16 211,38 855,52
4700,00 177,96 2115,00 2292,96 6992,96 211,39 874,12
4800,00 181,76 2160,00 2341,76 7141,76 211,39 892,72
4900,00 185,56 2205,00 2390,56 7290,56 211,39 911,32
5000,00 189,28 2250,00 2439,28 7439,28 211,38 929,91

OKRES POŻYCZKI - 9 MIESIĘCY (270 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 12,63 142,50 155,13 455,13 193,73 50,57
400,00 16,87 190,00 206,87 606,87 193,77 67,43
500,00 21,02 237,50 258,52 758,52 193,70 84,28
600,00 25,26 285,00 310,26 910,26 193,73 101,14
700,00 29,50 332,50 362,00 1062,00 193,75 118,00
800,00 33,74 380,00 413,74 1213,74 193,77 134,86
900,00 37,89 427,50 465,39 1365,39 193,73 151,71
1000,00 42,13 475,00 517,13 1517,13 193,75 168,57
1100,00 46,37 522,50 568,87 1668,87 193,76 185,43
1200,00 50,52 570,00 620,52 1820,52 193,73 202,28
1300,00 54,76 617,50 672,26 1972,26 193,74 219,14
1400,00 59,00 665,00 724,00 2124,00 193,75 236,00
1500,00 63,15 712,50 775,65 2275,65 193,73 252,85
1600,00 67,39 760,00 827,39 2427,39 193,74 269,71
1700,00 71,63 807,50 879,13 2579,13 193,75 286,57
1800,00 75,87 855,00 930,87 2730,87 193,76 303,43
1900,00 80,02 902,50 982,52 2882,52 193,74 320,28
2000,00 84,26 950,00 1034,26 3034,26 193,75 337,14
2100,00 88,50 997,50 1086,00 3186,00 193,75 354,00
2200,00 92,65 1045,00 1137,65 3337,65 193,74 370,85
2300,00 96,89 1092,50 1189,39 3489,39 193,75 387,71
2400,00 101,13 1140,00 1241,13 3641,13 193,75 404,57
2500,00 105,28 1187,50 1292,78 3792,78 193,74 421,42
2600,00 109,52 1235,00 1344,52 3944,52 193,74 438,28
2700,00 113,76 1282,50 1396,26 4096,26 193,75 455,14
2800,00 118,00 1330,00 1448,00 4248,00 193,75 472,00
2900,00 122,15 1377,50 1499,65 4399,65 193,74 488,85
3000,00 126,39 1425,00 1551,39 4551,39 193,75 505,71
3100,00 130,63 1472,50 1603,13 4703,13 193,75 522,57
3200,00 134,78 1520,00 1654,78 4854,78 193,74 539,42
3300,00 139,02 1567,50 1706,52 5006,52 193,75 556,28
3400,00 143,26 1615,00 1758,26 5158,26 193,75 573,14
3500,00 147,41 1662,50 1809,91 5309,91 193,74 589,99
3600,00 151,65 1710,00 1861,65 5461,65 193,74 606,85
3700,00 155,89 1757,50 1913,39 5613,39 193,75 623,71
3800,00 160,13 1805,00 1965,13 5765,13 193,75 640,57
3900,00 164,28 1852,50 2016,78 5916,78 193,74 657,42
4000,00 168,52 1900,00 2068,52 6068,52 193,75 674,28
4100,00 172,76 1947,50 2120,26 6220,26 193,75 691,14
4200,00 176,91 1995,00 2171,91 6371,91 193,74 707,99
4300,00 181,15 2042,50 2223,65 6523,65 193,75 724,85
4400,00 185,39 2090,00 2275,39 6675,39 193,75 741,71
4500,00 189,54 2137,50 2327,04 6827,04 193,74 758,56
4600,00 193,78 2185,00 2378,78 6978,78 193,75 775,42
4700,00 198,02 2232,50 2430,52 7130,52 193,75 792,28
4800,00 202,17 2280,00 2482,17 7282,17 193,74 809,13
4900,00 206,41 2327,50 2533,91 7433,91 193,74 825,99
5000,00 210,65 2375,00 2585,65 7585,65 193,75 842,85

OKRES POŻYCZKI - 10 MIESIĘCY (300 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 13,90 150,00 163,90 463,90 179,86 46,39
400,00 18,60 200,00 218,60 618,60 179,94 61,86
500,00 23,20 250,00 273,20 773,20 179,89 77,32
600,00 27,80 300,00 327,80 927,80 179,86 92,78
700,00 32,50 350,00 382,50 1082,50 179,91 108,25
800,00 37,10 400,00 437,10 1237,10 179,88 123,71
900,00 41,80 450,00 491,80 1391,80 179,92 139,18
1000,00 46,40 500,00 546,40 1546,40 179,89 154,64
1100,00 51,00 550,00 601,00 1701,00 179,88 170,10
1200,00 55,70 600,00 655,70 1855,70 179,90 185,57
1300,00 60,30 650,00 710,30 2010,30 179,89 201,03
1400,00 65,00 700,00 765,00 2165,00 179,91 216,50
1500,00 69,60 750,00 819,60 2319,60 179,89 231,96
1600,00 74,20 800,00 874,20 2474,20 179,88 247,42
1700,00 78,90 850,00 928,90 2628,90 179,90 262,89
1800,00 83,50 900,00 983,50 2783,50 179,89 278,35
1900,00 88,20 950,00 1038,20 2938,20 179,90 293,82
2000,00 92,80 1000,00 1092,80 3092,80 179,89 309,28
2100,00 97,40 1050,00 1147,40 3247,40 179,89 324,74
2200,00 102,10 1100,00 1202,10 3402,10 179,90 340,21
2300,00 106,70 1150,00 1256,70 3556,70 179,89 355,67
2400,00 111,40 1200,00 1311,40 3711,40 179,90 371,14
2500,00 116,00 1250,00 1366,00 3866,00 179,89 386,60
2600,00 120,60 1300,00 1420,60 4020,60 179,89 402,06
2700,00 125,30 1350,00 1475,30 4175,30 179,90 417,53
2800,00 129,90 1400,00 1529,90 4329,90 179,89 432,99
2900,00 134,60 1450,00 1584,60 4484,60 179,90 448,46
3000,00 139,20 1500,00 1639,20 4639,20 179,89 463,92
3100,00 143,90 1550,00 1693,90 4793,90 179,90 479,39
3200,00 148,50 1600,00 1748,50 4948,50 179,90 494,85
3300,00 153,10 1650,00 1803,10 5103,10 179,89 510,31
3400,00 157,80 1700,00 1857,80 5257,80 179,90 525,78
3500,00 162,40 1750,00 1912,40 5412,40 179,89 541,24
3600,00 167,10 1800,00 1967,10 5567,10 179,90 556,71
3700,00 171,70 1850,00 2021,70 5721,70 179,90 572,17
3800,00 176,30 1900,00 2076,30 5876,30 179,89 587,63
3900,00 181,00 1950,00 2131,00 6031,00 179,90 603,10
4000,00 185,60 2000,00 2185,60 6185,60 179,89 618,56
4100,00 190,30 2050,00 2240,30 6340,30 179,90 634,03
4200,00 194,90 2100,00 2294,90 6494,90 179,90 649,49
4300,00 199,50 2150,00 2349,50 6649,50 179,89 664,95
4400,00 204,20 2200,00 2404,20 6804,20 179,90 680,42
4500,00 208,80 2250,00 2458,80 6958,80 179,89 695,88
4600,00 213,50 2300,00 2513,50 7113,50 179,90 711,35
4700,00 218,10 2350,00 2568,10 7268,10 179,90 726,81
4800,00 222,70 2400,00 2622,70 7422,70 179,89 742,27
4900,00 227,40 2450,00 2677,40 7577,40 179,90 757,74
5000,00 232,00 2500,00 2732,00 7732,00 179,89 773,20

OKRES POŻYCZKI - 11 MIESIĘCY (330 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 15,17 157,50 172,67 472,67 168,67 42,97
400,00 20,30 210,00 230,30 630,30 168,74 57,30
500,00 25,32 262,50 287,82 787,82 168,70 71,62
600,00 30,45 315,00 345,45 945,45 168,74 85,95
700,00 35,47 367,50 402,97 1102,97 168,71 100,27
800,00 40,60 420,00 460,60 1260,60 168,74 114,60
900,00 45,62 472,50 518,12 1418,12 168,72 128,92
1000,00 50,64 525,00 575,64 1575,64 168,70 143,24
1100,00 55,77 577,50 633,27 1733,27 168,72 157,57
1200,00 60,79 630,00 690,79 1890,79 168,71 171,89
1300,00 65,92 682,50 748,42 2048,42 168,73 186,22
1400,00 70,94 735,00 805,94 2205,94 168,71 200,54
1500,00 76,07 787,50 863,57 2363,57 168,73 214,87
1600,00 81,09 840,00 921,09 2521,09 168,72 229,19
1700,00 86,22 892,50 978,72 2678,72 168,73 243,52
1800,00 91,24 945,00 1036,24 2836,24 168,72 257,84
1900,00 96,26 997,50 1093,76 2993,76 168,71 272,16
2000,00 101,39 1050,00 1151,39 3151,39 168,72 286,49
2100,00 106,41 1102,50 1208,91 3308,91 168,71 300,81
2200,00 111,54 1155,00 1266,54 3466,54 168,72 315,14
2300,00 116,56 1207,50 1324,06 3624,06 168,72 329,46
2400,00 121,69 1260,00 1381,69 3781,69 168,73 343,79
2500,00 126,71 1312,50 1439,21 3939,21 168,72 358,11
2600,00 131,84 1365,00 1496,84 4096,84 168,73 372,44
2700,00 136,86 1417,50 1554,36 4254,36 168,72 386,76
2800,00 141,99 1470,00 1611,99 4411,99 168,73 401,09
2900,00 147,01 1522,50 1669,51 4569,51 168,72 415,41
3000,00 152,03 1575,00 1727,03 4727,03 168,72 429,73
3100,00 157,16 1627,50 1784,66 4884,66 168,72 444,06
3200,00 162,18 1680,00 1842,18 5042,18 168,72 458,38
3300,00 167,31 1732,50 1899,81 5199,81 168,72 472,71
3400,00 172,33 1785,00 1957,33 5357,33 168,72 487,03
3500,00 177,46 1837,50 2014,96 5514,96 168,73 501,36
3600,00 182,48 1890,00 2072,48 5672,48 168,72 515,68
3700,00 187,61 1942,50 2130,11 5830,11 168,73 530,01
3800,00 192,63 1995,00 2187,63 5987,63 168,72 544,33
3900,00 197,65 2047,50 2245,15 6145,15 168,72 558,65
4000,00 202,78 2100,00 2302,78 6302,78 168,72 572,98
4100,00 207,80 2152,50 2360,30 6460,30 168,72 587,30
4200,00 212,93 2205,00 2417,93 6617,93 168,72 601,63
4300,00 217,95 2257,50 2475,45 6775,45 168,72 615,95
4400,00 223,08 2310,00 2533,08 6933,08 168,72 630,28
4500,00 228,10 2362,50 2590,60 7090,60 168,72 644,60
4600,00 233,23 2415,00 2648,23 7248,23 168,73 658,93
4700,00 238,25 2467,50 2705,75 7405,75 168,72 673,25
4800,00 243,27 2520,00 2763,27 7563,27 168,72 687,57
4900,00 248,40 2572,50 2820,90 7720,90 168,72 701,90
5000,00 253,42 2625,00 2878,42 7878,42 168,72 716,22

OKRES POŻYCZKI - 12 MIESIĘCY (360 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 16,44 165,00 181,44 481,44 159,43 40,12
400,00 22,00 220,00 242,00 642,00 159,50 53,50
500,00 27,44 275,00 302,44 802,44 159,46 66,87
600,00 33,00 330,00 363,00 963,00 159,50 80,25
700,00 38,44 385,00 423,44 1123,44 159,47 93,62
800,00 44,00 440,00 484,00 1284,00 159,50 107,00
900,00 49,44 495,00 544,44 1444,44 159,48 120,37
1000,00 55,00 550,00 605,00 1605,00 159,50 133,75
1100,00 60,44 605,00 665,44 1765,44 159,49 147,12
1200,00 66,00 660,00 726,00 1926,00 159,50 160,50
1300,00 71,44 715,00 786,44 2086,44 159,49 173,87
1400,00 77,00 770,00 847,00 2247,00 159,50 187,25
1500,00 82,44 825,00 907,44 2407,44 159,49 200,62
1600,00 88,00 880,00 968,00 2568,00 159,50 214,00
1700,00 93,44 935,00 1028,44 2728,44 159,49 227,37
1800,00 99,00 990,00 1089,00 2889,00 159,50 240,75
1900,00 104,44 1045,00 1149,44 3049,44 159,49 254,12
2000,00 110,00 1100,00 1210,00 3210,00 159,50 267,50
2100,00 115,44 1155,00 1270,44 3370,44 159,49 280,87
2200,00 121,00 1210,00 1331,00 3531,00 159,50 294,25
2300,00 126,44 1265,00 1391,44 3691,44 159,50 307,62
2400,00 132,00 1320,00 1452,00 3852,00 159,50 321,00
2500,00 137,44 1375,00 1512,44 4012,44 159,50 334,37
2600,00 143,00 1430,00 1573,00 4173,00 159,50 347,75
2700,00 148,44 1485,00 1633,44 4333,44 159,50 361,12
2800,00 154,00 1540,00 1694,00 4494,00 159,50 374,50
2900,00 159,44 1595,00 1754,44 4654,44 159,50 387,87
3000,00 165,00 1650,00 1815,00 4815,00 159,50 401,25
3100,00 170,44 1705,00 1875,44 4975,44 159,50 414,62
3200,00 176,00 1760,00 1936,00 5136,00 159,50 428,00
3300,00 181,44 1815,00 1996,44 5296,44 159,50 441,37
3400,00 187,00 1870,00 2057,00 5457,00 159,50 454,75
3500,00 192,44 1925,00 2117,44 5617,44 159,50 468,12
3600,00 198,00 1980,00 2178,00 5778,00 159,50 481,50
3700,00 203,44 2035,00 2238,44 5938,44 159,50 494,87
3800,00 209,00 2090,00 2299,00 6099,00 159,50 508,25
3900,00 214,44 2145,00 2359,44 6259,44 159,50 521,62
4000,00 220,00 2200,00 2420,00 6420,00 159,50 535,00
4100,00 225,44 2255,00 2480,44 6580,44 159,50 548,37
4200,00 231,00 2310,00 2541,00 6741,00 159,50 561,75
4300,00 236,44 2365,00 2601,44 6901,44 159,50 575,12
4400,00 242,00 2420,00 2662,00 7062,00 159,50 588,50
4500,00 247,44 2475,00 2722,44 7222,44 159,50 601,87
4600,00 253,00 2530,00 2783,00 7383,00 159,50 615,25
4700,00 258,44 2585,00 2843,44 7543,44 159,50 628,62
4800,00 264,00 2640,00 2904,00 7704,00 159,50 642,00
4900,00 269,44 2695,00 2964,44 7864,44 159,50 655,37
5000,00 275,00 2750,00 3025,00 8025,00 159,50 668,75

OKRES POŻYCZKI - 13 MIESIĘCY (390 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 17,73 172,50 190,23 490,23 151,69 37,71
400,00 23,77 230,00 253,77 653,77 151,79 50,29
500,00 29,68 287,50 317,18 817,18 151,77 62,86
600,00 35,59 345,00 380,59 980,59 151,76 75,43
700,00 41,50 402,50 444,00 1144,00 151,75 88,00
800,00 47,41 460,00 507,41 1307,41 151,74 100,57
900,00 53,32 517,50 570,82 1470,82 151,74 113,14
1000,00 59,36 575,00 634,36 1634,36 151,77 125,72
1100,00 65,27 632,50 697,77 1797,77 151,77 138,29
1200,00 71,18 690,00 761,18 1961,18 151,76 150,86
1300,00 77,09 747,50 824,59 2124,59 151,75 163,43
1400,00 83,00 805,00 888,00 2288,00 151,75 176,00
1500,00 88,91 862,50 951,41 2451,41 151,75 188,57
1600,00 94,82 920,00 1014,82 2614,82 151,74 201,14
1700,00 100,86 977,50 1078,36 2778,36 151,76 213,72
1800,00 106,77 1035,00 1141,77 2941,77 151,76 226,29
1900,00 112,68 1092,50 1205,18 3105,18 151,76 238,86
2000,00 118,59 1150,00 1268,59 3268,59 151,75 251,43
2100,00 124,50 1207,50 1332,00 3432,00 151,75 264,00
2200,00 130,41 1265,00 1395,41 3595,41 151,75 276,57
2300,00 136,45 1322,50 1458,95 3758,95 151,76 289,15
2400,00 142,36 1380,00 1522,36 3922,36 151,76 301,72
2500,00 148,27 1437,50 1585,77 4085,77 151,76 314,29
2600,00 154,18 1495,00 1649,18 4249,18 151,75 326,86
2700,00 160,09 1552,50 1712,59 4412,59 151,75 339,43
2800,00 166,00 1610,00 1776,00 4576,00 151,75 352,00
2900,00 171,91 1667,50 1839,41 4739,41 151,75 364,57
3000,00 177,95 1725,00 1902,95 4902,95 151,76 377,15
3100,00 183,86 1782,50 1966,36 5066,36 151,76 389,72
3200,00 189,77 1840,00 2029,77 5229,77 151,75 402,29
3300,00 195,68 1897,50 2093,18 5393,18 151,75 414,86
3400,00 201,59 1955,00 2156,59 5556,59 151,75 427,43
3500,00 207,50 2012,50 2220,00 5720,00 151,75 440,00
3600,00 213,54 2070,00 2283,54 5883,54 151,76 452,58
3700,00 219,45 2127,50 2346,95 6046,95 151,76 465,15
3800,00 225,36 2185,00 2410,36 6210,36 151,76 477,72
3900,00 231,27 2242,50 2473,77 6373,77 151,75 490,29
4000,00 237,18 2300,00 2537,18 6537,18 151,75 502,86
4100,00 243,09 2357,50 2600,59 6700,59 151,75 515,43
4200,00 249,13 2415,00 2664,13 6864,13 151,76 528,01
4300,00 255,04 2472,50 2727,54 7027,54 151,76 540,58
4400,00 260,95 2530,00 2790,95 7190,95 151,76 553,15
4500,00 266,86 2587,50 2854,36 7354,36 151,75 565,72
4600,00 272,77 2645,00 2917,77 7517,77 151,75 578,29
4700,00 278,68 2702,50 2981,18 7681,18 151,75 590,86
4800,00 284,59 2760,00 3044,59 7844,59 151,75 603,43
4900,00 290,63 2817,50 3108,13 8008,13 151,76 616,01
5000,00 296,54 2875,00 3171,54 8171,54 151,76 628,58

OKRES POŻYCZKI - 14 MIESIĘCY (420 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 19,10 180,00 199,10 499,10 145,16 35,65
400,00 25,42 240,00 265,42 665,42 145,12 47,53
500,00 31,88 300,00 331,88 831,88 145,18 59,42
600,00 38,20 360,00 398,20 998,20 145,16 71,30
700,00 44,52 420,00 464,52 1164,52 145,14 83,18
800,00 50,84 480,00 530,84 1330,84 145,12 95,06
900,00 57,30 540,00 597,30 1497,30 145,16 106,95
1000,00 63,62 600,00 663,62 1663,62 145,14 118,83
1100,00 69,94 660,00 729,94 1829,94 145,13 130,71
1200,00 76,40 720,00 796,40 1996,40 145,16 142,60
1300,00 82,72 780,00 862,72 2162,72 145,15 154,48
1400,00 89,04 840,00 929,04 2329,04 145,14 166,36
1500,00 95,50 900,00 995,50 2495,50 145,16 178,25
1600,00 101,82 960,00 1061,82 2661,82 145,15 190,13
1700,00 108,14 1020,00 1128,14 2828,14 145,14 202,01
1800,00 114,46 1080,00 1194,46 2994,46 145,13 213,89
1900,00 120,92 1140,00 1260,92 3160,92 145,15 225,78
2000,00 127,24 1200,00 1327,24 3327,24 145,14 237,66
2100,00 133,56 1260,00 1393,56 3493,56 145,14 249,54
2200,00 140,02 1320,00 1460,02 3660,02 145,15 261,43
2300,00 146,34 1380,00 1526,34 3826,34 145,14 273,31
2400,00 152,66 1440,00 1592,66 3992,66 145,14 285,19
2500,00 159,12 1500,00 1659,12 4159,12 145,15 297,08
2600,00 165,44 1560,00 1725,44 4325,44 145,15 308,96
2700,00 171,76 1620,00 1791,76 4491,76 145,14 320,84
2800,00 178,08 1680,00 1858,08 4658,08 145,14 332,72
2900,00 184,54 1740,00 1924,54 4824,54 145,15 344,61
3000,00 190,86 1800,00 1990,86 4990,86 145,14 356,49
3100,00 197,18 1860,00 2057,18 5157,18 145,14 368,37
3200,00 203,64 1920,00 2123,64 5323,64 145,15 380,26
3300,00 209,96 1980,00 2189,96 5489,96 145,14 392,14
3400,00 216,28 2040,00 2256,28 5656,28 145,14 404,02
3500,00 222,74 2100,00 2322,74 5822,74 145,15 415,91
3600,00 229,06 2160,00 2389,06 5989,06 145,14 427,79
3700,00 235,38 2220,00 2455,38 6155,38 145,14 439,67
3800,00 241,70 2280,00 2521,70 6321,70 145,14 451,55
3900,00 248,16 2340,00 2588,16 6488,16 145,15 463,44
4000,00 254,48 2400,00 2654,48 6654,48 145,14 475,32
4100,00 260,80 2460,00 2720,80 6820,80 145,14 487,20
4200,00 267,26 2520,00 2787,26 6987,26 145,15 499,09
4300,00 273,58 2580,00 2853,58 7153,58 145,14 510,97
4400,00 279,90 2640,00 2919,90 7319,90 145,14 522,85
4500,00 286,36 2700,00 2986,36 7486,36 145,15 534,74
4600,00 292,68 2760,00 3052,68 7652,68 145,14 546,62
4700,00 299,00 2820,00 3119,00 7819,00 145,14 558,50
4800,00 305,46 2880,00 3185,46 7985,46 145,15 570,39
4900,00 311,78 2940,00 3251,78 8151,78 145,14 582,27
5000,00 318,10 3000,00 3318,10 8318,10 145,14 594,15

OKRES POŻYCZKI - 15 MIESIĘCY (450 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 20,40 187,50 207,90 507,90 139,44 33,86
400,00 27,25 250,00 277,25 677,25 139,47 45,15
500,00 33,95 312,50 346,45 846,45 139,41 56,43
600,00 40,80 375,00 415,80 1015,80 139,44 67,72
700,00 47,50 437,50 485,00 1185,00 139,40 79,00
800,00 54,35 500,00 554,35 1354,35 139,42 90,29
900,00 61,20 562,50 623,70 1523,70 139,44 101,58
1000,00 67,90 625,00 692,90 1692,90 139,41 112,86
1100,00 74,75 687,50 762,25 1862,25 139,43 124,15
1200,00 81,60 750,00 831,60 2031,60 139,44 135,44
1300,00 88,30 812,50 900,80 2200,80 139,42 146,72
1400,00 95,15 875,00 970,15 2370,15 139,43 158,01
1500,00 102,00 937,50 1039,50 2539,50 139,44 169,30
1600,00 108,70 1000,00 1108,70 2708,70 139,42 180,58
1700,00 115,55 1062,50 1178,05 2878,05 139,43 191,87
1800,00 122,25 1125,00 1247,25 3047,25 139,42 203,15
1900,00 129,10 1187,50 1316,60 3216,60 139,43 214,44
2000,00 135,95 1250,00 1385,95 3385,95 139,43 225,73
2100,00 142,65 1312,50 1455,15 3555,15 139,42 237,01
2200,00 149,50 1375,00 1524,50 3724,50 139,43 248,30
2300,00 156,35 1437,50 1593,85 3893,85 139,43 259,59
2400,00 163,05 1500,00 1663,05 4063,05 139,42 270,87
2500,00 169,90 1562,50 1732,40 4232,40 139,43 282,16
2600,00 176,75 1625,00 1801,75 4401,75 139,43 293,45
2700,00 183,45 1687,50 1870,95 4570,95 139,43 304,73
2800,00 190,30 1750,00 1940,30 4740,30 139,43 316,02
2900,00 197,15 1812,50 2009,65 4909,65 139,43 327,31
3000,00 203,85 1875,00 2078,85 5078,85 139,43 338,59
3100,00 210,70 1937,50 2148,20 5248,20 139,43 349,88
3200,00 217,40 2000,00 2217,40 5417,40 139,42 361,16
3300,00 224,25 2062,50 2286,75 5586,75 139,43 372,45
3400,00 231,10 2125,00 2356,10 5756,10 139,43 383,74
3500,00 237,80 2187,50 2425,30 5925,30 139,42 395,02
3600,00 244,65 2250,00 2494,65 6094,65 139,43 406,31
3700,00 251,50 2312,50 2564,00 6264,00 139,43 417,60
3800,00 258,20 2375,00 2633,20 6433,20 139,43 428,88
3900,00 265,05 2437,50 2702,55 6602,55 139,43 440,17
4000,00 271,90 2500,00 2771,90 6771,90 139,43 451,46
4100,00 278,60 2562,50 2841,10 6941,10 139,43 462,74
4200,00 285,45 2625,00 2910,45 7110,45 139,43 474,03
4300,00 292,15 2687,50 2979,65 7279,65 139,42 485,31
4400,00 299,00 2750,00 3049,00 7449,00 139,43 496,60
4500,00 305,85 2812,50 3118,35 7618,35 139,43 507,89
4600,00 312,55 2875,00 3187,55 7787,55 139,43 519,17
4700,00 319,40 2937,50 3256,90 7956,90 139,43 530,46
4800,00 326,25 3000,00 3326,25 8126,25 139,43 541,75
4900,00 332,95 3062,50 3395,45 8295,45 139,43 553,03
5000,00 339,80 3125,00 3464,80 8464,80 139,43 564,32

OKRES POŻYCZKI - 16 MIESIĘCY (480 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 21,64 195,00 216,64 516,64 134,39 32,29
400,00 28,96 260,00 288,96 688,96 134,45 43,06
500,00 36,12 325,00 361,12 861,12 134,42 53,82
600,00 43,44 390,00 433,44 1033,44 134,45 64,59
700,00 50,60 455,00 505,60 1205,60 134,43 75,35
800,00 57,92 520,00 577,92 1377,92 134,45 86,12
900,00 65,08 585,00 650,08 1550,08 134,43 96,88
1000,00 72,24 650,00 722,24 1722,24 134,42 107,64
1100,00 79,56 715,00 794,56 1894,56 134,44 118,41
1200,00 86,72 780,00 866,72 2066,72 134,42 129,17
1300,00 94,04 845,00 939,04 2239,04 134,44 139,94
1400,00 101,20 910,00 1011,20 2411,20 134,43 150,70
1500,00 108,52 975,00 1083,52 2583,52 134,44 161,47
1600,00 115,68 1040,00 1155,68 2755,68 134,43 172,23
1700,00 122,84 1105,00 1227,84 2927,84 134,42 182,99
1800,00 130,16 1170,00 1300,16 3100,16 134,43 193,76
1900,00 137,32 1235,00 1372,32 3272,32 134,43 204,52
2000,00 144,64 1300,00 1444,64 3444,64 134,44 215,29
2100,00 151,80 1365,00 1516,80 3616,80 134,43 226,05
2200,00 159,12 1430,00 1589,12 3789,12 134,44 236,82
2300,00 166,28 1495,00 1661,28 3961,28 134,43 247,58
2400,00 173,60 1560,00 1733,60 4133,60 134,44 258,35
2500,00 180,76 1625,00 1805,76 4305,76 134,43 269,11
2600,00 187,92 1690,00 1877,92 4477,92 134,43 279,87
2700,00 195,24 1755,00 1950,24 4650,24 134,43 290,64
2800,00 202,40 1820,00 2022,40 4822,40 134,43 301,40
2900,00 209,72 1885,00 2094,72 4994,72 134,44 312,17
3000,00 216,88 1950,00 2166,88 5166,88 134,43 322,93
3100,00 224,20 2015,00 2239,20 5339,20 134,44 333,70
3200,00 231,36 2080,00 2311,36 5511,36 134,43 344,46
3300,00 238,52 2145,00 2383,52 5683,52 134,43 355,22
3400,00 245,84 2210,00 2455,84 5855,84 134,43 365,99
3500,00 253,00 2275,00 2528,00 6028,00 134,43 376,75
3600,00 260,32 2340,00 2600,32 6200,32 134,43 387,52
3700,00 267,48 2405,00 2672,48 6372,48 134,43 398,28
3800,00 274,80 2470,00 2744,80 6544,80 134,44 409,05
3900,00 281,96 2535,00 2816,96 6716,96 134,43 419,81
4000,00 289,28 2600,00 2889,28 6889,28 134,44 430,58
4100,00 296,44 2665,00 2961,44 7061,44 134,43 441,34
4200,00 303,60 2730,00 3033,60 7233,60 134,43 452,10
4300,00 310,92 2795,00 3105,92 7405,92 134,43 462,87
4400,00 318,08 2860,00 3178,08 7578,08 134,43 473,63
4500,00 325,40 2925,00 3250,40 7750,40 134,43 484,40
4600,00 332,56 2990,00 3322,56 7922,56 134,43 495,16
4700,00 339,88 3055,00 3394,88 8094,88 134,43 505,93
4800,00 347,04 3120,00 3467,04 8267,04 134,43 516,69
4900,00 354,36 3185,00 3539,36 8439,36 134,44 527,46
5000,00 361,52 3250,00 3611,52 8611,52 134,43 538,22

OKRES POŻYCZKI - 17 MIESIĘCY (510 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 22,97 202,50 225,47 525,47 130,00 30,91
400,00 30,74 270,00 300,74 700,74 130,06 41,22
500,00 38,34 337,50 375,84 875,84 130,03 51,52
600,00 45,94 405,00 450,94 1050,94 130,00 61,82
700,00 53,71 472,50 526,21 1226,21 130,04 72,13
800,00 61,31 540,00 601,31 1401,31 130,02 82,43
900,00 68,91 607,50 676,41 1576,41 130,00 92,73
1000,00 76,68 675,00 751,68 1751,68 130,03 103,04
1100,00 84,28 742,50 826,78 1926,78 130,01 113,34
1200,00 92,05 810,00 902,05 2102,05 130,03 123,65
1300,00 99,65 877,50 977,15 2277,15 130,02 133,95
1400,00 107,25 945,00 1052,25 2452,25 130,01 144,25
1500,00 115,02 1012,50 1127,52 2627,52 130,03 154,56
1600,00 122,62 1080,00 1202,62 2802,62 130,02 164,86
1700,00 130,39 1147,50 1277,89 2977,89 130,03 175,17
1800,00 137,99 1215,00 1352,99 3152,99 130,02 185,47
1900,00 145,59 1282,50 1428,09 3328,09 130,01 195,77
2000,00 153,36 1350,00 1503,36 3503,36 130,03 206,08
2100,00 160,96 1417,50 1578,46 3678,46 130,02 216,38
2200,00 168,73 1485,00 1653,73 3853,73 130,03 226,69
2300,00 176,33 1552,50 1728,83 4028,83 130,02 236,99
2400,00 183,93 1620,00 1803,93 4203,93 130,02 247,29
2500,00 191,70 1687,50 1879,20 4379,20 130,03 257,60
2600,00 199,30 1755,00 1954,30 4554,30 130,02 267,90
2700,00 206,90 1822,50 2029,40 4729,40 130,01 278,20
2800,00 214,67 1890,00 2104,67 4904,67 130,02 288,51
2900,00 222,27 1957,50 2179,77 5079,77 130,02 298,81
3000,00 230,04 2025,00 2255,04 5255,04 130,03 309,12
3100,00 237,64 2092,50 2330,14 5430,14 130,02 319,42
3200,00 245,24 2160,00 2405,24 5605,24 130,02 329,72
3300,00 253,01 2227,50 2480,51 5780,51 130,02 340,03
3400,00 260,61 2295,00 2555,61 5955,61 130,02 350,33
3500,00 268,38 2362,50 2630,88 6130,88 130,03 360,64
3600,00 275,98 2430,00 2705,98 6305,98 130,02 370,94
3700,00 283,58 2497,50 2781,08 6481,08 130,02 381,24
3800,00 291,35 2565,00 2856,35 6656,35 130,02 391,55
3900,00 298,95 2632,50 2931,45 6831,45 130,02 401,85
4000,00 306,72 2700,00 3006,72 7006,72 130,03 412,16
4100,00 314,32 2767,50 3081,82 7181,82 130,02 422,46
4200,00 321,92 2835,00 3156,92 7356,92 130,02 432,76
4300,00 329,69 2902,50 3232,19 7532,19 130,02 443,07
4400,00 337,29 2970,00 3307,29 7707,29 130,02 453,37
4500,00 344,89 3037,50 3382,39 7882,39 130,02 463,67
4600,00 352,66 3105,00 3457,66 8057,66 130,02 473,98
4700,00 360,26 3172,50 3532,76 8232,76 130,02 484,28
4800,00 368,03 3240,00 3608,03 8408,03 130,02 494,59
4900,00 375,63 3307,50 3683,13 8583,13 130,02 504,89
5000,00 383,23 3375,00 3758,23 8758,23 130,02 515,19

OKRES POŻYCZKI - 18 MIESIĘCY (540 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 24,24 210,00 234,24 534,24 126,05 29,68
400,00 32,44 280,00 312,44 712,44 126,11 39,58
500,00 40,46 350,00 390,46 890,46 126,07 49,47
600,00 48,66 420,00 468,66 1068,66 126,11 59,37
700,00 56,68 490,00 546,68 1246,68 126,08 69,26
800,00 64,88 560,00 624,88 1424,88 126,11 79,16
900,00 72,90 630,00 702,90 1602,90 126,09 89,05
1000,00 81,10 700,00 781,10 1781,10 126,11 98,95
1100,00 89,12 770,00 859,12 1959,12 126,09 108,84
1200,00 97,32 840,00 937,32 2137,32 126,11 118,74
1300,00 105,34 910,00 1015,34 2315,34 126,09 128,63
1400,00 113,36 980,00 1093,36 2493,36 126,08 138,52
1500,00 121,56 1050,00 1171,56 2671,56 126,10 148,42
1600,00 129,58 1120,00 1249,58 2849,58 126,09 158,31
1700,00 137,78 1190,00 1327,78 3027,78 126,10 168,21
1800,00 145,80 1260,00 1405,80 3205,80 126,09 178,10
1900,00 154,00 1330,00 1484,00 3384,00 126,10 188,00
2000,00 162,02 1400,00 1562,02 3562,02 126,09 197,89
2100,00 170,22 1470,00 1640,22 3740,22 126,10 207,79
2200,00 178,24 1540,00 1718,24 3918,24 126,09 217,68
2300,00 186,44 1610,00 1796,44 4096,44 126,10 227,58
2400,00 194,46 1680,00 1874,46 4274,46 126,09 237,47
2500,00 202,48 1750,00 1952,48 4452,48 126,09 247,36
2600,00 210,68 1820,00 2030,68 4630,68 126,09 257,26
2700,00 218,70 1890,00 2108,70 4808,70 126,09 267,15
2800,00 226,90 1960,00 2186,90 4986,90 126,09 277,05
2900,00 234,92 2030,00 2264,92 5164,92 126,09 286,94
3000,00 243,12 2100,00 2343,12 5343,12 126,10 296,84
3100,00 251,14 2170,00 2421,14 5521,14 126,09 306,73
3200,00 259,34 2240,00 2499,34 5699,34 126,10 316,63
3300,00 267,36 2310,00 2577,36 5877,36 126,09 326,52
3400,00 275,56 2380,00 2655,56 6055,56 126,10 336,42
3500,00 283,58 2450,00 2733,58 6233,58 126,09 346,31
3600,00 291,78 2520,00 2811,78 6411,78 126,10 356,21
3700,00 299,80 2590,00 2889,80 6589,80 126,09 366,10
3800,00 307,82 2660,00 2967,82 6767,82 126,09 375,99
3900,00 316,02 2730,00 3046,02 6946,02 126,09 385,89
4000,00 324,04 2800,00 3124,04 7124,04 126,09 395,78
4100,00 332,24 2870,00 3202,24 7302,24 126,09 405,68
4200,00 340,26 2940,00 3280,26 7480,26 126,09 415,57
4300,00 348,46 3010,00 3358,46 7658,46 126,10 425,47
4400,00 356,48 3080,00 3436,48 7836,48 126,09 435,36
4500,00 364,68 3150,00 3514,68 8014,68 126,10 445,26
4600,00 372,70 3220,00 3592,70 8192,70 126,09 455,15
4700,00 380,90 3290,00 3670,90 8370,90 126,10 465,05
4800,00 388,92 3360,00 3748,92 8548,92 126,09 474,94
4900,00 397,12 3430,00 3827,12 8727,12 126,10 484,84
5000,00 405,14 3500,00 3905,14 8905,14 126,09 494,73

OKRES POŻYCZKI - 19 MIESIĘCY (570 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 25,71 217,50 243,21 543,21 122,62 28,59
400,00 34,09 290,00 324,09 724,09 122,54 38,11
500,00 42,66 362,50 405,16 905,16 122,55 47,64
600,00 51,23 435,00 486,23 1086,23 122,57 57,17
700,00 59,80 507,50 567,30 1267,30 122,57 66,70
800,00 68,37 580,00 648,37 1448,37 122,58 76,23
900,00 76,94 652,50 729,44 1629,44 122,58 85,76
1000,00 85,32 725,00 810,32 1810,32 122,55 95,28
1100,00 93,89 797,50 891,39 1991,39 122,56 104,81
1200,00 102,46 870,00 972,46 2172,46 122,57 114,34
1300,00 111,03 942,50 1053,53 2353,53 122,57 123,87
1400,00 119,60 1015,00 1134,60 2534,60 122,57 133,40
1500,00 128,17 1087,50 1215,67 2715,67 122,58 142,93
1600,00 136,74 1160,00 1296,74 2896,74 122,58 152,46
1700,00 145,12 1232,50 1377,62 3077,62 122,56 161,98
1800,00 153,69 1305,00 1458,69 3258,69 122,57 171,51
1900,00 162,26 1377,50 1539,76 3439,76 122,57 181,04
2000,00 170,83 1450,00 1620,83 3620,83 122,57 190,57
2100,00 179,40 1522,50 1701,90 3801,90 122,57 200,10
2200,00 187,97 1595,00 1782,97 3982,97 122,58 209,63
2300,00 196,35 1667,50 1863,85 4163,85 122,56 219,15
2400,00 204,92 1740,00 1944,92 4344,92 122,57 228,68
2500,00 213,49 1812,50 2025,99 4525,99 122,57 238,21
2600,00 222,06 1885,00 2107,06 4707,06 122,57 247,74
2700,00 230,63 1957,50 2188,13 4888,13 122,57 257,27
2800,00 239,20 2030,00 2269,20 5069,20 122,57 266,80
2900,00 247,77 2102,50 2350,27 5250,27 122,58 276,33
3000,00 256,15 2175,00 2431,15 5431,15 122,57 285,85
3100,00 264,72 2247,50 2512,22 5612,22 122,57 295,38
3200,00 273,29 2320,00 2593,29 5793,29 122,57 304,91
3300,00 281,86 2392,50 2674,36 5974,36 122,57 314,44
3400,00 290,43 2465,00 2755,43 6155,43 122,57 323,97
3500,00 299,00 2537,50 2836,50 6336,50 122,57 333,50
3600,00 307,38 2610,00 2917,38 6517,38 122,57 343,02
3700,00 315,95 2682,50 2998,45 6698,45 122,57 352,55
3800,00 324,52 2755,00 3079,52 6879,52 122,57 362,08
3900,00 333,09 2827,50 3160,59 7060,59 122,57 371,61
4000,00 341,66 2900,00 3241,66 7241,66 122,57 381,14
4100,00 350,23 2972,50 3322,73 7422,73 122,57 390,67
4200,00 358,80 3045,00 3403,80 7603,80 122,57 400,20
4300,00 367,18 3117,50 3484,68 7784,68 122,57 409,72
4400,00 375,75 3190,00 3565,75 7965,75 122,57 419,25
4500,00 384,32 3262,50 3646,82 8146,82 122,57 428,78
4600,00 392,89 3335,00 3727,89 8327,89 122,57 438,31
4700,00 401,46 3407,50 3808,96 8508,96 122,57 447,84
4800,00 410,03 3480,00 3890,03 8690,03 122,57 457,37
4900,00 418,41 3552,50 3970,91 8870,91 122,57 466,89
5000,00 426,98 3625,00 4051,98 9051,98 122,57 476,42

OKRES POŻYCZKI - 20 MIESIĘCY (600 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 27,00 225,00 252,00 552,00 119,42 27,60
400,00 36,00 300,00 336,00 736,00 119,42 36,80
500,00 44,80 375,00 419,80 919,80 119,35 45,99
600,00 53,80 450,00 503,80 1103,80 119,36 55,19
700,00 62,80 525,00 587,80 1287,80 119,37 64,39
800,00 71,80 600,00 671,80 1471,80 119,38 73,59
900,00 80,80 675,00 755,80 1655,80 119,38 82,79
1000,00 89,80 750,00 839,80 1839,80 119,39 91,99
1100,00 98,80 825,00 923,80 2023,80 119,39 101,19
1200,00 107,80 900,00 1007,80 2207,80 119,39 110,39
1300,00 116,80 975,00 1091,80 2391,80 119,40 119,59
1400,00 125,80 1050,00 1175,80 2575,80 119,40 128,79
1500,00 134,60 1125,00 1259,60 2759,60 119,38 137,98
1600,00 143,60 1200,00 1343,60 2943,60 119,38 147,18
1700,00 152,60 1275,00 1427,60 3127,60 119,38 156,38
1800,00 161,60 1350,00 1511,60 3311,60 119,38 165,58
1900,00 170,60 1425,00 1595,60 3495,60 119,39 174,78
2000,00 179,60 1500,00 1679,60 3679,60 119,39 183,98
2100,00 188,60 1575,00 1763,60 3863,60 119,39 193,18
2200,00 197,60 1650,00 1847,60 4047,60 119,39 202,38
2300,00 206,60 1725,00 1931,60 4231,60 119,39 211,58
2400,00 215,60 1800,00 2015,60 4415,60 119,39 220,78
2500,00 224,40 1875,00 2099,40 4599,40 119,38 229,97
2600,00 233,40 1950,00 2183,40 4783,40 119,38 239,17
2700,00 242,40 2025,00 2267,40 4967,40 119,38 248,37
2800,00 251,40 2100,00 2351,40 5151,40 119,39 257,57
2900,00 260,40 2175,00 2435,40 5335,40 119,39 266,77
3000,00 269,40 2250,00 2519,40 5519,40 119,39 275,97
3100,00 278,40 2325,00 2603,40 5703,40 119,39 285,17
3200,00 287,40 2400,00 2687,40 5887,40 119,39 294,37
3300,00 296,40 2475,00 2771,40 6071,40 119,39 303,57
3400,00 305,40 2550,00 2855,40 6255,40 119,39 312,77
3500,00 314,20 2625,00 2939,20 6439,20 119,38 321,96
3600,00 323,20 2700,00 3023,20 6623,20 119,38 331,16
3700,00 332,20 2775,00 3107,20 6807,20 119,38 340,36
3800,00 341,20 2850,00 3191,20 6991,20 119,39 349,56
3900,00 350,20 2925,00 3275,20 7175,20 119,39 358,76
4000,00 359,20 3000,00 3359,20 7359,20 119,39 367,96
4100,00 368,20 3075,00 3443,20 7543,20 119,39 377,16
4200,00 377,20 3150,00 3527,20 7727,20 119,39 386,36
4300,00 386,20 3225,00 3611,20 7911,20 119,39 395,56
4400,00 395,20 3300,00 3695,20 8095,20 119,39 404,76
4500,00 404,00 3375,00 3779,00 8279,00 119,38 413,95
4600,00 413,00 3450,00 3863,00 8463,00 119,38 423,15
4700,00 422,00 3525,00 3947,00 8647,00 119,39 432,35
4800,00 431,00 3600,00 4031,00 8831,00 119,39 441,55
4900,00 440,00 3675,00 4115,00 9015,00 119,39 450,75
5000,00 449,00 3750,00 4199,00 9199,00 119,39 459,95

OKRES POŻYCZKI - 21 MIESIĘCY (630 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 28,20 232,50 260,70 560,70 116,46 26,70
400,00 37,60 310,00 347,60 747,60 116,46 35,60
500,00 47,00 387,50 434,50 934,50 116,46 44,50
600,00 56,61 465,00 521,61 1121,61 116,52 53,41
700,00 66,01 542,50 608,51 1308,51 116,51 62,31
800,00 75,41 620,00 695,41 1495,41 116,51 71,21
900,00 84,81 697,50 782,31 1682,31 116,50 80,11
1000,00 94,21 775,00 869,21 1869,21 116,50 89,01
1100,00 103,61 852,50 956,11 2056,11 116,49 97,91
1200,00 113,01 930,00 1043,01 2243,01 116,49 106,81
1300,00 122,41 1007,50 1129,91 2429,91 116,49 115,71
1400,00 131,81 1085,00 1216,81 2616,81 116,49 124,61
1500,00 141,21 1162,50 1303,71 2803,71 116,49 133,51
1600,00 150,82 1240,00 1390,82 2990,82 116,51 142,42
1700,00 160,22 1317,50 1477,72 3177,72 116,50 151,32
1800,00 169,62 1395,00 1564,62 3364,62 116,50 160,22
1900,00 179,02 1472,50 1651,52 3551,52 116,50 169,12
2000,00 188,42 1550,00 1738,42 3738,42 116,50 178,02
2100,00 197,82 1627,50 1825,32 3925,32 116,50 186,92
2200,00 207,22 1705,00 1912,22 4112,22 116,49 195,82
2300,00 216,62 1782,50 1999,12 4299,12 116,49 204,72
2400,00 226,02 1860,00 2086,02 4486,02 116,49 213,62
2500,00 235,42 1937,50 2172,92 4672,92 116,49 222,52
2600,00 244,82 2015,00 2259,82 4859,82 116,49 231,42
2700,00 254,43 2092,50 2346,93 5046,93 116,50 240,33
2800,00 263,83 2170,00 2433,83 5233,83 116,50 249,23
2900,00 273,23 2247,50 2520,73 5420,73 116,50 258,13
3000,00 282,63 2325,00 2607,63 5607,63 116,50 267,03
3100,00 292,03 2402,50 2694,53 5794,53 116,50 275,93
3200,00 301,43 2480,00 2781,43 5981,43 116,50 284,83
3300,00 310,83 2557,50 2868,33 6168,33 116,49 293,73
3400,00 320,23 2635,00 2955,23 6355,23 116,49 302,63
3500,00 329,63 2712,50 3042,13 6542,13 116,49 311,53
3600,00 339,03 2790,00 3129,03 6729,03 116,49 320,43
3700,00 348,64 2867,50 3216,14 6916,14 116,50 329,34
3800,00 358,04 2945,00 3303,04 7103,04 116,50 338,24
3900,00 367,44 3022,50 3389,94 7289,94 116,50 347,14
4000,00 376,84 3100,00 3476,84 7476,84 116,50 356,04
4100,00 386,24 3177,50 3563,74 7663,74 116,50 364,94
4200,00 395,64 3255,00 3650,64 7850,64 116,50 373,84
4300,00 405,04 3332,50 3737,54 8037,54 116,49 382,74
4400,00 414,44 3410,00 3824,44 8224,44 116,49 391,64
4500,00 423,84 3487,50 3911,34 8411,34 116,49 400,54
4600,00 433,24 3565,00 3998,24 8598,24 116,49 409,44
4700,00 442,85 3642,50 4085,35 8785,35 116,50 418,35
4800,00 452,25 3720,00 4172,25 8972,25 116,50 427,25
4900,00 461,65 3797,50 4259,15 9159,15 116,50 436,15
5000,00 471,05 3875,00 4346,05 9346,05 116,50 445,05

OKRES POŻYCZKI - 22 MIESIĄCE (660 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 29,58 240,00 269,58 569,58 113,85 25,89
400,00 39,44 320,00 359,44 759,44 113,85 34,52
500,00 49,30 400,00 449,30 949,30 113,85 43,15
600,00 59,16 480,00 539,16 1139,16 113,85 51,78
700,00 69,02 560,00 629,02 1329,02 113,85 60,41
800,00 78,88 640,00 718,88 1518,88 113,85 69,04
900,00 88,74 720,00 808,74 1708,74 113,85 77,67
1000,00 98,60 800,00 898,60 1898,60 113,85 86,30
1100,00 108,46 880,00 988,46 2088,46 113,85 94,93
1200,00 118,32 960,00 1078,32 2278,32 113,85 103,56
1300,00 128,18 1040,00 1168,18 2468,18 113,85 112,19
1400,00 138,04 1120,00 1258,04 2658,04 113,85 120,82
1500,00 147,90 1200,00 1347,90 2847,90 113,85 129,45
1600,00 157,76 1280,00 1437,76 3037,76 113,85 138,08
1700,00 167,62 1360,00 1527,62 3227,62 113,85 146,71
1800,00 177,48 1440,00 1617,48 3417,48 113,85 155,34
1900,00 187,34 1520,00 1707,34 3607,34 113,85 163,97
2000,00 197,20 1600,00 1797,20 3797,20 113,85 172,60
2100,00 207,06 1680,00 1887,06 3987,06 113,85 181,23
2200,00 216,92 1760,00 1976,92 4176,92 113,85 189,86
2300,00 226,78 1840,00 2066,78 4366,78 113,85 198,49
2400,00 236,64 1920,00 2156,64 4556,64 113,85 207,12
2500,00 246,50 2000,00 2246,50 4746,50 113,85 215,75
2600,00 256,36 2080,00 2336,36 4936,36 113,85 224,38
2700,00 266,22 2160,00 2426,22 5126,22 113,85 233,01
2800,00 276,08 2240,00 2516,08 5316,08 113,85 241,64
2900,00 285,94 2320,00 2605,94 5505,94 113,85 250,27
3000,00 295,80 2400,00 2695,80 5695,80 113,85 258,90
3100,00 305,66 2480,00 2785,66 5885,66 113,85 267,53
3200,00 315,52 2560,00 2875,52 6075,52 113,85 276,16
3300,00 325,38 2640,00 2965,38 6265,38 113,85 284,79
3400,00 335,24 2720,00 3055,24 6455,24 113,85 293,42
3500,00 345,10 2800,00 3145,10 6645,10 113,85 302,05
3600,00 354,96 2880,00 3234,96 6834,96 113,85 310,68
3700,00 364,82 2960,00 3324,82 7024,82 113,85 319,31
3800,00 374,68 3040,00 3414,68 7214,68 113,85 327,94
3900,00 384,54 3120,00 3504,54 7404,54 113,85 336,57
4000,00 394,40 3200,00 3594,40 7594,40 113,85 345,20
4100,00 404,26 3280,00 3684,26 7784,26 113,85 353,83
4200,00 414,12 3360,00 3774,12 7974,12 113,85 362,46
4300,00 423,98 3440,00 3863,98 8163,98 113,85 371,09
4400,00 433,84 3520,00 3953,84 8353,84 113,85 379,72
4500,00 443,70 3600,00 4043,70 8543,70 113,85 388,35
4600,00 453,56 3680,00 4133,56 8733,56 113,85 396,98
4700,00 463,42 3760,00 4223,42 8923,42 113,85 405,61
4800,00 473,28 3840,00 4313,28 9113,28 113,85 414,24
4900,00 483,14 3920,00 4403,14 9303,14 113,85 422,87
5000,00 493,00 4000,00 4493,00 9493,00 113,85 431,50

OKRES POŻYCZKI - 23 MIESIĄCE (690 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 30,95 247,50 278,45 578,45 111,45 25,15
400,00 41,19 330,00 371,19 771,19 111,42 33,53
500,00 51,43 412,50 463,93 963,93 111,41 41,91
600,00 61,90 495,00 556,90 1156,90 111,45 50,30
700,00 72,14 577,50 649,64 1349,64 111,43 58,68
800,00 82,38 660,00 742,38 1542,38 111,42 67,06
900,00 92,85 742,50 835,35 1735,35 111,45 75,45
1000,00 103,09 825,00 928,09 1928,09 111,44 83,83
1100,00 113,33 907,50 1020,83 2120,83 111,43 92,21
1200,00 123,57 990,00 1113,57 2313,57 111,42 100,59
1300,00 134,04 1072,50 1206,54 2506,54 111,44 108,98
1400,00 144,28 1155,00 1299,28 2699,28 111,43 117,36
1500,00 154,52 1237,50 1392,02 2892,02 111,43 125,74
1600,00 164,76 1320,00 1484,76 3084,76 111,42 134,12
1700,00 175,23 1402,50 1577,73 3277,73 111,44 142,51
1800,00 185,47 1485,00 1670,47 3470,47 111,43 150,89
1900,00 195,71 1567,50 1763,21 3663,21 111,43 159,27
2000,00 206,18 1650,00 1856,18 3856,18 111,44 167,66
2100,00 216,42 1732,50 1948,92 4048,92 111,43 176,04
2200,00 226,66 1815,00 2041,66 4241,66 111,43 184,42
2300,00 236,90 1897,50 2134,40 4434,40 111,43 192,80
2400,00 247,37 1980,00 2227,37 4627,37 111,44 201,19
2500,00 257,61 2062,50 2320,11 4820,11 111,43 209,57
2600,00 267,85 2145,00 2412,85 5012,85 111,43 217,95
2700,00 278,32 2227,50 2505,82 5205,82 111,44 226,34
2800,00 288,56 2310,00 2598,56 5398,56 111,43 234,72
2900,00 298,80 2392,50 2691,30 5591,30 111,43 243,10
3000,00 309,04 2475,00 2784,04 5784,04 111,43 251,48
3100,00 319,51 2557,50 2877,01 5977,01 111,43 259,87
3200,00 329,75 2640,00 2969,75 6169,75 111,43 268,25
3300,00 339,99 2722,50 3062,49 6362,49 111,43 276,63
3400,00 350,23 2805,00 3155,23 6555,23 111,43 285,01
3500,00 360,70 2887,50 3248,20 6748,20 111,43 293,40
3600,00 370,94 2970,00 3340,94 6940,94 111,43 301,78
3700,00 381,18 3052,50 3433,68 7133,68 111,43 310,16
3800,00 391,65 3135,00 3526,65 7326,65 111,43 318,55
3900,00 401,89 3217,50 3619,39 7519,39 111,43 326,93
4000,00 412,13 3300,00 3712,13 7712,13 111,43 335,31
4100,00 422,37 3382,50 3804,87 7904,87 111,43 343,69
4200,00 432,84 3465,00 3897,84 8097,84 111,43 352,08
4300,00 443,08 3547,50 3990,58 8290,58 111,43 360,46
4400,00 453,32 3630,00 4083,32 8483,32 111,43 368,84
4500,00 463,79 3712,50 4176,29 8676,29 111,43 377,23
4600,00 474,03 3795,00 4269,03 8869,03 111,43 385,61
4700,00 484,27 3877,50 4361,77 9061,77 111,43 393,99
4800,00 494,51 3960,00 4454,51 9254,51 111,43 402,37
4900,00 504,98 4042,50 4547,48 9447,48 111,43 410,76
5000,00 515,22 4125,00 4640,22 9640,22 111,43 419,14OKRES POŻYCZKI - 24 MIESIĄCE (720 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 32,28 255,00 287,28 587,28 109,21 24,47
400,00 42,88 340,00 382,88 782,88 109,16 32,62
500,00 53,72 425,00 478,72 978,72 109,19 40,78
600,00 64,56 510,00 574,56 1174,56 109,21 48,94
700,00 75,16 595,00 670,16 1370,16 109,18 57,09
800,00 86,00 680,00 766,00 1566,00 109,20 65,25
900,00 96,84 765,00 861,84 1761,84 109,21 73,41
1000,00 107,44 850,00 957,44 1957,44 109,19 81,56
1100,00 118,28 935,00 1053,28 2153,28 109,20 89,72
1200,00 128,88 1020,00 1148,88 2348,88 109,19 97,87
1300,00 139,72 1105,00 1244,72 2544,72 109,20 106,03
1400,00 150,56 1190,00 1340,56 2740,56 109,20 114,19
1500,00 161,16 1275,00 1436,16 2936,16 109,19 122,34
1600,00 172,00 1360,00 1532,00 3132,00 109,20 130,50
1700,00 182,60 1445,00 1627,60 3327,60 109,19 138,65
1800,00 193,44 1530,00 1723,44 3523,44 109,19 146,81
1900,00 204,28 1615,00 1819,28 3719,28 109,20 154,97
2000,00 214,88 1700,00 1914,88 3914,88 109,19 163,12
2100,00 225,72 1785,00 2010,72 4110,72 109,20 171,28
2200,00 236,56 1870,00 2106,56 4306,56 109,20 179,44
2300,00 247,16 1955,00 2202,16 4502,16 109,19 187,59
2400,00 258,00 2040,00 2298,00 4698,00 109,20 195,75
2500,00 268,60 2125,00 2393,60 4893,60 109,19 203,90
2600,00 279,44 2210,00 2489,44 5089,44 109,20 212,06
2700,00 290,28 2295,00 2585,28 5285,28 109,20 220,22
2800,00 300,88 2380,00 2680,88 5480,88 109,19 228,37
2900,00 311,72 2465,00 2776,72 5676,72 109,20 236,53
3000,00 322,32 2550,00 2872,32 5872,32 109,19 244,68
3100,00 333,16 2635,00 2968,16 6068,16 109,20 252,84
3200,00 344,00 2720,00 3064,00 6264,00 109,20 261,00
3300,00 354,60 2805,00 3159,60 6459,60 109,19 269,15
3400,00 365,44 2890,00 3255,44 6655,44 109,20 277,31
3500,00 376,28 2975,00 3351,28 6851,28 109,20 285,47
3600,00 386,88 3060,00 3446,88 7046,88 109,19 293,62
3700,00 397,72 3145,00 3542,72 7242,72 109,20 301,78
3800,00 408,32 3230,00 3638,32 7438,32 109,19 309,93
3900,00 419,16 3315,00 3734,16 7634,16 109,20 318,09
4000,00 430,00 3400,00 3830,00 7830,00 109,20 326,25
4100,00 440,60 3485,00 3925,60 8025,60 109,19 334,40
4200,00 451,44 3570,00 4021,44 8221,44 109,20 342,56
4300,00 462,04 3655,00 4117,04 8417,04 109,19 350,71
4400,00 472,88 3740,00 4212,88 8612,88 109,20 358,87
4500,00 483,72 3825,00 4308,72 8808,72 109,20 367,03
4600,00 494,32 3910,00 4404,32 9004,32 109,19 375,18
4700,00 505,16 3995,00 4500,16 9200,16 109,20 383,34
4800,00 516,00 4080,00 4596,00 9396,00 109,20 391,50
4900,00 526,60 4165,00 4691,60 9591,60 109,19 399,65
5000,00 537,44 4250,00 4787,44 9787,44 109,20 407,81

OKRES POŻYCZKI - 25 MIESIĘCY (750 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 33,50 262,50 296,00 596,00 107,09 23,84
400,00 44,75 350,00 394,75 794,75 107,12 31,79
500,00 56,00 437,50 493,50 993,50 107,14 39,74
600,00 67,25 525,00 592,25 1192,25 107,15 47,69
700,00 78,25 612,50 690,75 1390,75 107,11 55,63
800,00 89,50 700,00 789,50 1589,50 107,12 63,58
900,00 100,75 787,50 888,25 1788,25 107,13 71,53
1000,00 112,00 875,00 987,00 1987,00 107,14 79,48
1100,00 123,00 962,50 1085,50 2185,50 107,11 87,42
1200,00 134,25 1050,00 1184,25 2384,25 107,12 95,37
1300,00 145,50 1137,50 1283,00 2583,00 107,13 103,32
1400,00 156,75 1225,00 1381,75 2781,75 107,13 111,27
1500,00 168,00 1312,50 1480,50 2980,50 107,14 119,22
1600,00 179,00 1400,00 1579,00 3179,00 107,12 127,16
1700,00 190,25 1487,50 1677,75 3377,75 107,13 135,11
1800,00 201,50 1575,00 1776,50 3576,50 107,13 143,06
1900,00 212,75 1662,50 1875,25 3775,25 107,13 151,01
2000,00 223,75 1750,00 1973,75 3973,75 107,12 158,95
2100,00 235,00 1837,50 2072,50 4172,50 107,13 166,90
2200,00 246,25 1925,00 2171,25 4371,25 107,13 174,85
2300,00 257,50 2012,50 2270,00 4570,00 107,13 182,80
2400,00 268,50 2100,00 2368,50 4768,50 107,12 190,74
2500,00 279,75 2187,50 2467,25 4967,25 107,12 198,69
2600,00 291,00 2275,00 2566,00 5166,00 107,13 206,64
2700,00 302,25 2362,50 2664,75 5364,75 107,13 214,59
2800,00 313,50 2450,00 2763,50 5563,50 107,13 222,54
2900,00 324,50 2537,50 2862,00 5762,00 107,12 230,48
3000,00 335,75 2625,00 2960,75 5960,75 107,13 238,43
3100,00 347,00 2712,50 3059,50 6159,50 107,13 246,38
3200,00 358,25 2800,00 3158,25 6358,25 107,13 254,33
3300,00 369,25 2887,50 3256,75 6556,75 107,12 262,27
3400,00 380,50 2975,00 3355,50 6755,50 107,13 270,22
3500,00 391,75 3062,50 3454,25 6954,25 107,13 278,17
3600,00 403,00 3150,00 3553,00 7153,00 107,13 286,12
3700,00 414,25 3237,50 3651,75 7351,75 107,13 294,07
3800,00 425,25 3325,00 3750,25 7550,25 107,13 302,01
3900,00 436,50 3412,50 3849,00 7749,00 107,13 309,96
4000,00 447,75 3500,00 3947,75 7947,75 107,13 317,91
4100,00 459,00 3587,50 4046,50 8146,50 107,13 325,86
4200,00 470,00 3675,00 4145,00 8345,00 107,13 333,80
4300,00 481,25 3762,50 4243,75 8543,75 107,13 341,75
4400,00 492,50 3850,00 4342,50 8742,50 107,13 349,70
4500,00 503,75 3937,50 4441,25 8941,25 107,13 357,65
4600,00 514,75 4025,00 4539,75 9139,75 107,12 365,59
4700,00 526,00 4112,50 4638,50 9338,50 107,13 373,54
4800,00 537,25 4200,00 4737,25 9537,25 107,13 381,49
4900,00 548,50 4287,50 4836,00 9736,00 107,13 389,44
5000,00 559,75 4375,00 4934,75 9934,75 107,13 397,39

OKRES POŻYCZKI - 26 MIESIĘCY (780 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 35,02 270,00 305,02 605,02 105,25 23,27
400,00 46,52 360,00 406,52 806,52 105,20 31,02
500,00 58,28 450,00 508,28 1008,28 105,23 38,78
600,00 69,78 540,00 609,78 1209,78 105,20 46,53
700,00 81,54 630,00 711,54 1411,54 105,22 54,29
800,00 93,04 720,00 813,04 1613,04 105,20 62,04
900,00 104,80 810,00 914,80 1814,80 105,21 69,80
1000,00 116,30 900,00 1016,30 2016,30 105,20 77,55
1100,00 128,06 990,00 1118,06 2218,06 105,21 85,31
1200,00 139,56 1080,00 1219,56 2419,56 105,20 93,06
1300,00 151,32 1170,00 1321,32 2621,32 105,21 100,82
1400,00 162,82 1260,00 1422,82 2822,82 105,20 108,57
1500,00 174,58 1350,00 1524,58 3024,58 105,21 116,33
1600,00 186,34 1440,00 1626,34 3226,34 105,22 124,09
1700,00 197,84 1530,00 1727,84 3427,84 105,21 131,84
1800,00 209,60 1620,00 1829,60 3629,60 105,21 139,60
1900,00 221,10 1710,00 1931,10 3831,10 105,20 147,35
2000,00 232,86 1800,00 2032,86 4032,86 105,21 155,11
2100,00 244,36 1890,00 2134,36 4234,36 105,20 162,86
2200,00 256,12 1980,00 2236,12 4436,12 105,21 170,62
2300,00 267,62 2070,00 2337,62 4637,62 105,20 178,37
2400,00 279,38 2160,00 2439,38 4839,38 105,21 186,13
2500,00 290,88 2250,00 2540,88 5040,88 105,20 193,88
2600,00 302,64 2340,00 2642,64 5242,64 105,21 201,64
2700,00 314,14 2430,00 2744,14 5444,14 105,20 209,39
2800,00 325,90 2520,00 2845,90 5645,90 105,21 217,15
2900,00 337,40 2610,00 2947,40 5847,40 105,20 224,90
3000,00 349,16 2700,00 3049,16 6049,16 105,21 232,66
3100,00 360,92 2790,00 3150,92 6250,92 105,21 240,42
3200,00 372,42 2880,00 3252,42 6452,42 105,21 248,17
3300,00 384,18 2970,00 3354,18 6654,18 105,21 255,93
3400,00 395,68 3060,00 3455,68 6855,68 105,21 263,68
3500,00 407,44 3150,00 3557,44 7057,44 105,21 271,44
3600,00 418,94 3240,00 3658,94 7258,94 105,20 279,19
3700,00 430,70 3330,00 3760,70 7460,70 105,21 286,95
3800,00 442,20 3420,00 3862,20 7662,20 105,20 294,70
3900,00 453,96 3510,00 3963,96 7863,96 105,21 302,46
4000,00 465,46 3600,00 4065,46 8065,46 105,20 310,21
4100,00 477,22 3690,00 4167,22 8267,22 105,21 317,97
4200,00 488,72 3780,00 4268,72 8468,72 105,20 325,72
4300,00 500,48 3870,00 4370,48 8670,48 105,21 333,48
4400,00 511,98 3960,00 4471,98 8871,98 105,20 341,23
4500,00 523,74 4050,00 4573,74 9073,74 105,21 348,99
4600,00 535,50 4140,00 4675,50 9275,50 105,21 356,75
4700,00 547,00 4230,00 4777,00 9477,00 105,21 364,50
4800,00 558,76 4320,00 4878,76 9678,76 105,21 372,26
4900,00 570,26 4410,00 4980,26 9880,26 105,21 380,01
5000,00 582,02 4500,00 5082,02 10082,02 105,21 387,77

OKRES POŻYCZKI - 27 MIESIĘCY (810 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 36,21 277,50 313,71 613,71 103,40 22,73
400,00 48,37 370,00 418,37 818,37 103,42 30,31
500,00 60,53 462,50 523,03 1023,03 103,44 37,89
600,00 72,42 555,00 627,42 1227,42 103,40 45,46
700,00 84,58 647,50 732,08 1432,08 103,41 53,04
800,00 96,74 740,00 836,74 1636,74 103,42 60,62
900,00 108,90 832,50 941,40 1841,40 103,43 68,20
1000,00 120,79 925,00 1045,79 2045,79 103,41 75,77
1100,00 132,95 1017,50 1150,45 2250,45 103,42 83,35
1200,00 145,11 1110,00 1255,11 2455,11 103,42 90,93
1300,00 157,00 1202,50 1359,50 2659,50 103,41 98,50
1400,00 169,16 1295,00 1464,16 2864,16 103,41 106,08
1500,00 181,32 1387,50 1568,82 3068,82 103,42 113,66
1600,00 193,48 1480,00 1673,48 3273,48 103,42 121,24
1700,00 205,37 1572,50 1777,87 3477,87 103,41 128,81
1800,00 217,53 1665,00 1882,53 3682,53 103,42 136,39
1900,00 229,69 1757,50 1987,19 3887,19 103,42 143,97
2000,00 241,85 1850,00 2091,85 4091,85 103,42 151,55
2100,00 253,74 1942,50 2196,24 4296,24 103,41 159,12
2200,00 265,90 2035,00 2300,90 4500,90 103,42 166,70
2300,00 278,06 2127,50 2405,56 4705,56 103,42 174,28
2400,00 289,95 2220,00 2509,95 4909,95 103,41 181,85
2500,00 302,11 2312,50 2614,61 5114,61 103,41 189,43
2600,00 314,27 2405,00 2719,27 5319,27 103,42 197,01
2700,00 326,43 2497,50 2823,93 5523,93 103,42 204,59
2800,00 338,32 2590,00 2928,32 5728,32 103,41 212,16
2900,00 350,48 2682,50 3032,98 5932,98 103,42 219,74
3000,00 362,64 2775,00 3137,64 6137,64 103,42 227,32
3100,00 374,53 2867,50 3242,03 6342,03 103,41 234,89
3200,00 386,69 2960,00 3346,69 6546,69 103,41 242,47
3300,00 398,85 3052,50 3451,35 6751,35 103,42 250,05
3400,00 411,01 3145,00 3556,01 6956,01 103,42 257,63
3500,00 422,90 3237,50 3660,40 7160,40 103,41 265,20
3600,00 435,06 3330,00 3765,06 7365,06 103,42 272,78
3700,00 447,22 3422,50 3869,72 7569,72 103,42 280,36
3800,00 459,38 3515,00 3974,38 7774,38 103,42 287,94
3900,00 471,27 3607,50 4078,77 7978,77 103,41 295,51
4000,00 483,43 3700,00 4183,43 8183,43 103,42 303,09
4100,00 495,59 3792,50 4288,09 8388,09 103,42 310,67
4200,00 507,48 3885,00 4392,48 8592,48 103,41 318,24
4300,00 519,64 3977,50 4497,14 8797,14 103,41 325,82
4400,00 531,80 4070,00 4601,80 9001,80 103,42 333,40
4500,00 543,96 4162,50 4706,46 9206,46 103,42 340,98
4600,00 555,85 4255,00 4810,85 9410,85 103,41 348,55
4700,00 568,01 4347,50 4915,51 9615,51 103,42 356,13
4800,00 580,17 4440,00 5020,17 9820,17 103,42 363,71
4900,00 592,33 4532,50 5124,83 10024,83 103,42 371,29
5000,00 604,22 4625,00 5229,22 10229,22 103,41 378,86

OKRES POŻYCZKI - 28 MIESIĘCY (840 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 37,72 285,00 322,72 622,72 101,78 22,24
400,00 50,20 380,00 430,20 830,20 101,76 29,65
500,00 62,68 475,00 537,68 1037,68 101,74 37,06
600,00 75,16 570,00 645,16 1245,16 101,73 44,47
700,00 87,64 665,00 752,64 1452,64 101,73 51,88
800,00 100,40 760,00 860,40 1660,40 101,76 59,30
900,00 112,88 855,00 967,88 1867,88 101,75 66,71
1000,00 125,36 950,00 1075,36 2075,36 101,74 74,12
1100,00 137,84 1045,00 1182,84 2282,84 101,74 81,53
1200,00 150,32 1140,00 1290,32 2490,32 101,73 88,94
1300,00 163,08 1235,00 1398,08 2698,08 101,75 96,36
1400,00 175,56 1330,00 1505,56 2905,56 101,75 103,77
1500,00 188,04 1425,00 1613,04 3113,04 101,74 111,18
1600,00 200,52 1520,00 1720,52 3320,52 101,74 118,59
1700,00 213,00 1615,00 1828,00 3528,00 101,74 126,00
1800,00 225,48 1710,00 1935,48 3735,48 101,73 133,41
1900,00 238,24 1805,00 2043,24 3943,24 101,75 140,83
2000,00 250,72 1900,00 2150,72 4150,72 101,74 148,24
2100,00 263,20 1995,00 2258,20 4358,20 101,74 155,65
2200,00 275,68 2090,00 2365,68 4565,68 101,74 163,06
2300,00 288,16 2185,00 2473,16 4773,16 101,74 170,47
2400,00 300,92 2280,00 2580,92 4980,92 101,75 177,89
2500,00 313,40 2375,00 2688,40 5188,40 101,74 185,30
2600,00 325,88 2470,00 2795,88 5395,88 101,74 192,71
2700,00 338,36 2565,00 2903,36 5603,36 101,74 200,12
2800,00 350,84 2660,00 3010,84 5810,84 101,74 207,53
2900,00 363,60 2755,00 3118,60 6018,60 101,75 214,95
3000,00 376,08 2850,00 3226,08 6226,08 101,74 222,36
3100,00 388,56 2945,00 3333,56 6433,56 101,74 229,77
3200,00 401,04 3040,00 3441,04 6641,04 101,74 237,18
3300,00 413,52 3135,00 3548,52 6848,52 101,74 244,59
3400,00 426,28 3230,00 3656,28 7056,28 101,75 252,01
3500,00 438,76 3325,00 3763,76 7263,76 101,74 259,42
3600,00 451,24 3420,00 3871,24 7471,24 101,74 266,83
3700,00 463,72 3515,00 3978,72 7678,72 101,74 274,24
3800,00 476,20 3610,00 4086,20 7886,20 101,74 281,65
3900,00 488,96 3705,00 4193,96 8093,96 101,75 289,07
4000,00 501,44 3800,00 4301,44 8301,44 101,74 296,48
4100,00 513,92 3895,00 4408,92 8508,92 101,74 303,89
4200,00 526,40 3990,00 4516,40 8716,40 101,74 311,30
4300,00 538,88 4085,00 4623,88 8923,88 101,74 318,71
4400,00 551,64 4180,00 4731,64 9131,64 101,75 326,13
4500,00 564,12 4275,00 4839,12 9339,12 101,74 333,54
4600,00 576,60 4370,00 4946,60 9546,60 101,74 340,95
4700,00 589,08 4465,00 5054,08 9754,08 101,74 348,36
4800,00 601,56 4560,00 5161,56 9961,56 101,74 355,77
4900,00 614,04 4655,00 5269,04 10169,04 101,74 363,18
5000,00 626,80 4750,00 5376,80 10376,80 101,74 370,60

OKRES POŻYCZKI - 29 MIESIĘCY (870 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 38,83 292,50 331,33 631,33 100,13 21,77
400,00 51,87 390,00 441,87 841,87 100,16 29,03
500,00 64,91 487,50 552,41 1052,41 100,17 36,29
600,00 77,95 585,00 662,95 1262,95 100,18 43,55
700,00 90,99 682,50 773,49 1473,49 100,19 50,81
800,00 103,74 780,00 883,74 1683,74 100,16 58,06
900,00 116,78 877,50 994,28 1894,28 100,16 65,32
1000,00 129,82 975,00 1104,82 2104,82 100,17 72,58
1100,00 142,86 1072,50 1215,36 2315,36 100,18 79,84
1200,00 155,90 1170,00 1325,90 2525,90 100,18 87,10
1300,00 168,65 1267,50 1436,15 2736,15 100,16 94,35
1400,00 181,69 1365,00 1546,69 2946,69 100,17 101,61
1500,00 194,73 1462,50 1657,23 3157,23 100,17 108,87
1600,00 207,77 1560,00 1767,77 3367,77 100,17 116,13
1700,00 220,81 1657,50 1878,31 3578,31 100,18 123,39
1800,00 233,85 1755,00 1988,85 3788,85 100,18 130,65
1900,00 246,60 1852,50 2099,10 3999,10 100,17 137,90
2000,00 259,64 1950,00 2209,64 4209,64 100,17 145,16
2100,00 272,68 2047,50 2320,18 4420,18 100,17 152,42
2200,00 285,72 2145,00 2430,72 4630,72 100,18 159,68
2300,00 298,76 2242,50 2541,26 4841,26 100,18 166,94
2400,00 311,51 2340,00 2651,51 5051,51 100,17 174,19
2500,00 324,55 2437,50 2762,05 5262,05 100,17 181,45
2600,00 337,59 2535,00 2872,59 5472,59 100,17 188,71
2700,00 350,63 2632,50 2983,13 5683,13 100,18 195,97
2800,00 363,67 2730,00 3093,67 5893,67 100,18 203,23
2900,00 376,42 2827,50 3203,92 6103,92 100,17 210,48
3000,00 389,46 2925,00 3314,46 6314,46 100,17 217,74
3100,00 402,50 3022,50 3425,00 6525,00 100,17 225,00
3200,00 415,54 3120,00 3535,54 6735,54 100,17 232,26
3300,00 428,58 3217,50 3646,08 6946,08 100,18 239,52
3400,00 441,33 3315,00 3756,33 7156,33 100,17 246,77
3500,00 454,37 3412,50 3866,87 7366,87 100,17 254,03
3600,00 467,41 3510,00 3977,41 7577,41 100,17 261,29
3700,00 480,45 3607,50 4087,95 7787,95 100,17 268,55
3800,00 493,49 3705,00 4198,49 7998,49 100,18 275,81
3900,00 506,24 3802,50 4308,74 8208,74 100,17 283,06
4000,00 519,28 3900,00 4419,28 8419,28 100,17 290,32
4100,00 532,32 3997,50 4529,82 8629,82 100,17 297,58
4200,00 545,36 4095,00 4640,36 8840,36 100,17 304,84
4300,00 558,40 4192,50 4750,90 9050,90 100,18 312,10
4400,00 571,15 4290,00 4861,15 9261,15 100,17 319,35
4500,00 584,19 4387,50 4971,69 9471,69 100,17 326,61
4600,00 597,23 4485,00 5082,23 9682,23 100,17 333,87
4700,00 610,27 4582,50 5192,77 9892,77 100,17 341,13
4800,00 623,31 4680,00 5303,31 10103,31 100,17 348,39
4900,00 636,06 4777,50 5413,56 10313,56 100,17 355,64
5000,00 649,10 4875,00 5524,10 10524,10 100,17 362,90

OKRES POŻYCZKI - 30 MIESIĘCY (900 DNI)

Kwota pożyczki

Oprocentowanie (10%)

Prowizja

Całkowity koszt pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty

RRSO %

Rata miesięczna

300,00 40,20 300,00 340,20 640,20 98,66 21,34
400,00 53,80 400,00 453,80 853,80 98,71 28,46
500,00 67,10 500,00 567,10 1067,10 98,68 35,57
600,00 80,70 600,00 680,70 1280,70 98,71 42,69
700,00 94,00 700,00 794,00 1494,00 98,69 49,80
800,00 107,60 800,00 907,60 1707,60 98,71 56,92
900,00 120,90 900,00 1020,90 1920,90 98,70 64,03
1000,00 134,20 1000,00 1134,20 2134,20 98,68 71,14
1100,00 147,80 1100,00 1247,80 2347,80 98,70 78,26
1200,00 161,10 1200,00 1361,10 2561,10 98,69 85,37
1300,00 174,70 1300,00 1474,70 2774,70 98,70 92,49
1400,00 188,00 1400,00 1588,00 2988,00 98,69 99,60
1500,00 201,60 1500,00 1701,60 3201,60 98,70 106,72
1600,00 214,90 1600,00 1814,90 3414,90 98,69 113,83
1700,00 228,50 1700,00 1928,50 3628,50 98,70 120,95
1800,00 241,80 1800,00 2041,80 3841,80 98,70 128,06
1900,00 255,40 1900,00 2155,40 4055,40 98,71 135,18
2000,00 268,70 2000,00 2268,70 4268,70 98,70 142,29
2100,00 282,00 2100,00 2382,00 4482,00 98,69 149,40
2200,00 295,60 2200,00 2495,60 4695,60 98,70 156,52
2300,00 308,90 2300,00 2608,90 4908,90 98,69 163,63
2400,00 322,50 2400,00 2722,50 5122,50 98,70 170,75
2500,00 335,80 2500,00 2835,80 5335,80 98,70 177,86
2600,00 349,40 2600,00 2949,40 5549,40 98,70 184,98
2700,00 362,70 2700,00 3062,70 5762,70 98,70 192,09
2800,00 376,30 2800,00 3176,30 5976,30 98,70 199,21
2900,00 389,60 2900,00 3289,60 6189,60 98,70 206,32
3000,00 402,90 3000,00 3402,90 6402,90 98,69 213,43
3100,00 416,50 3100,00 3516,50 6616,50 98,70 220,55
3200,00 429,80 3200,00 3629,80 6829,80 98,69 227,66
3300,00 443,40 3300,00 3743,40 7043,40 98,70 234,78
3400,00 456,70 3400,00 3856,70 7256,70 98,70 241,89
3500,00 470,30 3500,00 3970,30 7470,30 98,70 249,01
3600,00 483,60 3600,00 4083,60 7683,60 98,70 256,12
3700,00 497,20 3700,00 4197,20 7897,20 98,70 263,24
3800,00 510,50 3800,00 4310,50 8110,50 98,70 270,35
3900,00 523,80 3900,00 4423,80 8323,80 98,69 277,46
4000,00 537,40 4000,00 4537,40 8537,40 98,70 284,58
4100,00 550,70 4100,00 4650,70 8750,70 98,70 291,69
4200,00 564,30 4200,00 4764,30 8964,30 98,70 298,81
4300,00 577,60 4300,00 4877,60 9177,60 98,70 305,92
4400,00 591,20 4400,00 4991,20 9391,20 98,70 313,04
4500,00 604,50 4500,00 5104,50 9604,50 98,70 320,15
4600,00 618,10 4600,00 5218,10 9818,10 98,70 327,27
4700,00 631,40 4700,00 5331,40 10031,40 98,70 334,38
4800,00 644,70 4800,00 5444,70 10244,70 98,69 341,49
4900,00 658,30 4900,00 5558,30 10458,30 98,70 348,61
5000,00 671,60 5000,00 5671,60 10671,60 98,70 355,72

 

RODZAJ I OPŁATY

WARTOŚĆ PROWIZJI/OPŁATY

UWAGI

Opłata za zwrot nadpłaty

2,99 PLN

Koszt przelewu nadpłaty na rachunek Klienta

Odsetki za niespłacenie pożyczki w terminie

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych

Jacka Kaczmarskiego

Pon. - Pt. 8:00 - 15:00

KONTAKT

E-mail: info@dailycredit.pl

Infolinia: 607 603 356

Zaległe Płatności: 607 207 147

X zamknij
Szanowny użytkowniku! Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.